Ĉu vi jam pagis vian jarkotizon al UTE?

 

Jen do la okazo por plenumi tiun devon vian, ĉar estas la sola maniero por vivteni nian landan Asocion dum tiuj tre malfacilaj momentoj.

 

 

La pago de tiu ĉi kotizo certigas vian membrecon ĉe UTE

en la jaro 2017.

 

 

Bonvolu kontakti la kasiston ATTIOGBE-AGBEMADON B. Mensah je 90062488.

Retadreso de UTE:

 

utetogo@hotmail.com

 

---------------------

 

Vous pouvez télécharger aussi le formulaire d’adhésion à l’UTE.

 

L'adhésion est peu coûteuse et elle nous est d'une grande aide pour soutenir et

développer la communauté Espérantiste au Togo.

 

 

Veuillez nous rejoindre - UTE a besoin de votre aide !

24a TEK


RAPORTO PRI LA 24a TEK

Kiom da homoj vere komprenas la pravan funkciadon de la mondo ? Kiom da ili tauge uzas sian tempon por atingi kion ili volas ?Kiom da ni chiuj scias vivi dece kun la aliaj por starigi bonajn rilatojn interhomajn ? Kiom da estuloj scias esti vere felichaj uzante chiam proprajn rimedojn ? Kiom da …. Kioma da ….   ? Kiuj vere observas chion, tiuj rimarkos, ke nur 2% komprenas la veranf unkciadon de la mondo, uzas sian tempon por atingi kion ili volas,  scias vivi dece kun …., scias esti felichaj……., ktp. Jes, la togolanda movado ene de UTE (Unuigho Togolanda por Esperanto) tion demontris dum la 24a TEK en Zowla, kie chirkau 25 kongresanoj uzis proprajn rimedojn por organizi la kongreson kaj decidis funkciigi la landan asocion UTE, nedependante de eksteraj rimedoj. Tiu togolandaj esperantistoj estas inter tiuj 2% da homoj supre menciitaj. La prelego pri kongresa temo « Esperanto en Afriko : inter nepagipovuloj kaj nepagivoluloj » kun la kongresa rezolucio atestas tion.

 

Chio komencighis la 27an de decembro 2016, kiam la kongresanoj iom post iom atingis la kastelon de s-ro ATTIOGBE-AGBEMADON Mensah Biova en Zowla, kie okazis la kongreso. Chirkau la 3a horo plejparto de la kongresanoj cheestis. La komitatkunsido antauvidita por la 11a horo, devis fulmrapide okazi, kiam la kongresanoj pretigis sin por ludi la futbalmatchon de la kongreso. Nur la tagordo de la komitatkunsido estis starigita, antau ol la kongresanoj iris al la stadiono de la vilagho Zowla por la futbalmatcho. Rekonindas,ke ankau tiu matcho estis en la fono de la nova spirito, kiun UTE-membroj aktivaj donas al la movado Togolanda. La unua parto de la matcho okazis kun malgrandaj golejoj kaj ok ludantoj. Tiam la loka teamo venkis la UTE-an per tri goloj. Tuj poste komencighis la dua parto de la matcho, kaj chi foje kun normalaj golejoj kaj 22 ludantoj. La esperantistoj montris, ke ili tie chi mastras la ludon. Tial ili preskau venkis. La matchestro ne povis akurate finigi la matchon, kaj dum la aldonaj sekundoj,la loka teamo enpafis unu golon nepuran.Chesis la matcho, dum pluiris la kongresaj aferoj.

Je 20a horo komencighis la kultura vespero, kia neniam plu okazis dum TEK-oj. Kantis kongresanoj, dum aliaj deklamis poemojn. Okazis ankau kvizo modesta sed ege interesa, dum kiu estis demandoj pri Afrika Agado.Nokta pauzo sekvis ghis la posta mateno, kiam ekokazis la programeroj de la 28a tago de decembro 2016.

Unue estis la inauguro kaj poste la ghenerala asembleo kun la elektoj, kaj fine la fermo de la kongreso.

La inauguro komencighis per la parolado de la prezidanto de UTE, s-ro ATTAGLO Kokou Eviyenyeame. En sia parolado, li invitis chiujn membrojn de UTE rekonsideri la movadon kaj agadi honeste por la bono de la tuta asocio. Li bedauris la malgrandan partoprenon al tiu chi kongreso, kaj konsilis, ke ni bone analizu la kongresajn tagojn/periodon, kio ebligos al chiuj facile cheesti tiun chi jarfinan feston, ekzemple ke tiu chi renkontigho okazu dum semajnfino, char hodiau multaj kiuj ne cheestis, estis devigataj resti en siaj respektivaj laborejoj. Kaj la estro de la komitato de UTE, s-ro AGBOLO Apelete Didier malfermis la kongreson.  Salutmesaghoj legighis poste. Oni petis legi mesaghon de Bert schumann (Francio), kiu nomis kunveno nian karan kongreson de UTE tute sendpenda. Kuraghigaj, jes vere kuraghigaj vortoj estis en la mesaghoj de Wieslaw BEYROWSKY el Pollando kaj Renee TRIOLLE el Francio ; same estas ankau le mesagho de la Esperanta Civito. Sekvis poste la prelego pri la kongresa temo. Ghin prezentis s-ro GBEGLO Koffi, kiu klarigis, ke neniu homo estas nepagipova, sed ekzistas nur nepagivoluloj.  Resume, ni povis noti la jenon : ni chiam klopodu montri nian bonvolemon, kiu aperu ankau en pagado de mono, kiam necesas pagi por havigi al ni chion necesan. Nur per tio aliaj homoj povos respekti nin. Ni chiam klopodu dependigi nin nur de ni mem pli ol de aliaj. Kiam ni dependigas nin de aliaj, tiuj chi altrudas chion ajn al ni, kaj ni mem uzas chiajn rimedojn por montri al la aliaj, ke ni estas nepagipovaj. Jen ni farighas iloj, per kiuj la nepagipovigantoj detruas nin chiapunkte. Tio okazas abunde ekster Esperantujo kaj jen nun nia afrika movado estas abunde invadita. Konklude, kontribuu ni en tio, kio estas al ni grava. Tiel kondutante, ni sukcesos kaj sukcesigos chion. Tial li invitas chiujn afrikanojn kontribui finance al Afrika Agado, kiu estu memstara chiapunkte. Kaj la inauguro devis cedi al arangho pri UETA (Unuigho de Esperantisitoj el la Tuta Afriko).

S-ro GBEGLO prezentis la kajeron SEMINARIO DE UETA. La kongresanoj informighis pri la funkciado de UETA. Multajn demandojn de la kongresanoj respondis s-ro GBEGLO Koffi. Kio estas UNo (Unuighantaj Nacioj)kaj UA (Unio Afrika) en la mondo, tiaj estas ankau UEA kaj UETA por Esperantujo. Por fini, li informis, ke tra la jaro 2017 pluiros la seminario, ke afrikanoj pli bone komprenu sian rolon en la tutmonda Esperanto-komunumo. Li devis poste cedi la lokon al la gvidantaro de UTE por gvidi la lastan komitatkunsidon de la jaro 2016.

La tagordo de la komitatkunsido II de la 24a TEK estis :
1-      Raporto pri la komitatkunsido de la 19a de novembro 2016
2-      Agadraportoj pri 2016
3-      Elektoj de gvidorganojde UTE
4-      Agado en 2017
5-      Ordigo en UTE
6-      Ceterajhoj

La raporton pri la komitatkunsido de la 19a de novembro 2016 prezentis s-ro DOUMEGNON Koffi, la unua protokolanto de la komitato. Post ghia aprobo, oni aliris la duan punkton. Tiam, estis petate de chiuj poluri la raportojn por ilin prezenti dum la unua komitatkunsido de 2017. Tuj sekvis la elektoj de la gvidorganoj de UTE.

Char ne chiuj membroj de la estraroj de UTE kaj JOTE plene laboris dum la mandato 2014-2016, estas petite de la prezidantoj de UTE kaj JOTE precizigi la postenojn, kiujn oni provizu. La gvidantaro de la komitato plene funkciis, sed bezonis kompletigon. Post la diskutoj oni povis havi jenan vizaghon de la gvidorganojde UTE
-          Gvidantaro de la komitato
Estro : AGBOLO Didier
Vicestro : ADOKOU Folly
Unuaprotokolanto : DOUMEGNON Koffi
Duaprotokolanto : KPEKOU Sylvestre
 
-          Estrarode UTE
Prezidanto : ATTAGLO KokouEviyenyeame
Vicprezidanto : GBEGLO Koffi
GheneralaSekretario : AGBEHOU Ayaovi
VicSekretario : AMOUZOUVI Ekoue Attah
Respondeculoj pri Financoj : ATTIOGBE-AGBEMADON Mensah
 
-          Estraro de JOTE
Prezidanto : KEDEGADZI Ezechiel
Vicprezidanto : KOUEVI EkoueMawuto
GheneralaSekretario : KOUFIONOU Koffitche
Vicsekretario : BOBY Komlan
Respondeculo pri Financoj : Vakas kaj nun en manoj de la prezidanto.
 
-          Pliaj komitatanoj de UTE/JOTE
AVOMENOU Kodjovi
SAGBADJELOU Kokou
SASSOU Ewoe Valentine
DEGBE Agossou
DEGBE Zissou
AKPAYEDO Kodjo
ATCHOU DETTE
GBEGLO Dzifa
AGBENOUKokou Maxime
HOUNOU  Komi

FIOKOUNAKokou

La liston oni povos kompletigi dum la venonta komitatkunsido.

Tiuj organoj daurigos la laborojn ekde 2017 kun la diversaj komisionoj, kiuj estos starigitaj dum la unua komitatkunsido de 2017. Tamen pro tujaj bezonoj oni povis starigi la komisionon pri retaj aferoj kaj ankau pri la redaktado de ALVOKO. Pri la retaj aferoj zorgos DOUMEGNON Koffi helpata de GBEGLO Koffi kaj GBEGLO Dzifa ; tiu chi estas la nova redaktanto de ALVOKO kun provlegantojk iel DOUMEGNON Koffi kaj GBEGLO Koffi.

La venonta komitatkunsido okazos la 21an de januaro 2017. La gvidantaro de la komitato estas taskita starigi liston de kanutigantoj el la supraj nomoj en la gvidorganoj de UTE ; ghi devas ankau proponi diversajn datojn por la kunvenoj de la komitato de UTE/JOTE en la jaro 2017, kaj starigi la  raportojn por Afrika Oficejo de UEA.

 

Che la punkto 4 de la tagordo, oni listigas taskojn, kiujn faru la estraro de UTE :
-          Ghisdatigi la membraron de UTE
-          Farigi membrokarton por UTE-membroj
-          Ghisdatigi la informojn sur la retpagharo de UTE
-          Ghisdatigi informojn pri UTE che la ministerio pri teritoria administrado
-          Revenigi al UTE la dokumentojn pri la registrigho de UTE en la ministerio pri teritoria administrado. Temas pri unu letero, la kvitanco kaj Oficia laJhurnalo. La estraro raportu pri klopodoj tiurilataj dum la venonta komitatkunsido.

 

La tempo de Ceterajhoj finfine alvenis. Unue oni parolis pri la lupago de la UTE-domo. Estis petite de ka gvidantaro de la komitato solvi la problemon kaj   raporti pri ghi dum la venonta kunsido.

Oni povis paroli ankau pri IJK en Togolando. La partoprenantoj komprenis kiom da malklarajhoj chirkauas tiun chi aferon. Ili konscias, ke tiu afero estas vere misfamiga ne nur por UTE sed por nia lando kaj cetere por la tuta Afriko, kiun eksterafriko jam konsideras nehonesta. Tial UTE devas chion fari por ke tiu misfamo ne kovru nian landon kaj cetrere la tutan Afrikon.  Tial jeno estas decidita :
-          Tuj informi la gheneralan direktoron, kiu samtempe estas ghenerala direktoro de TEJO, ke UTE neniam petis partnerigon en la projekto de TEJO. Tial shi tuj retiru nomon de UTE el tiu projekto.
-          Skribu al EU, ke UTE neniam petis partnerecon en la projekto de TEJO, kiun ghi financas. Homoj shtelis dokumentojn de UTE por tion fari. Tial ghi tuj retiru la nomon de UTE el tiu projekto.
-          Repreni chiujn dokumentojn de UTE, kiujn konfiskas la prezidanto 2012-2014 de UTE
-          Sankcii la homojn, kiuj shtelis la dokumentojn de UTE kaj ilin doni al TEJO por kashe partnerigi UTE-n en TEJO-projekto.
-          Leteri al Boris (Prezidanto de TEJO), ke, kiel li diris, ke li jam pli ol ses monatojn korespondas kun Togolando pri la projekto, la landa asocio UTE en Togolando neniam ricevis kajrespondis liajn korespondajhojn. Tial UTE tute ne partneris en la projekto de TEJO. Tial li tuj retirigis UTE-n de la projekto.
-          Leteri al autorituloj togolandaj (Prefektujo kaj Ministerio) por klarigi la tutan fraudon kaj deklari la nerespondecon de UTE en chio koncerne tiun IJK-aferon.
 
Tiel finighis la komitatkunsido II kun la eko de la ferma ceremonio.
 
Unue, estis la raporto pri la kongreso kaj poste la legado de la rezolucio de la kongreso.
 
Ghis la venonta TEK 25a do jubilea en Lome fine de decembro 2017.
 

 

 REZOLUCIO

La 24a TEK kun chirkau 25 partoprenantoj en  Zowla,

 

Konsiderante, ke,
-         Chiuj homoj en  la mondo estas pagipovaj, ech kiam ghi havas neniom da monrimedoj
-         Kiuj konsideras la aliajn NEPAGIPOVAJ, tiuj havas chiam celon ambicie memprofitan por uzi kaj ekspluati la homojn, kiujn ili nomas nepagipovuloj
-         Kiuj akceptas, ke oni nomu ilin NEPAPOVAJ, tiuj estas nur nepagivolaj,  pigraj, avaraj au  tute ne volas verel abori por vivteni sin.
 
 
REKOMENDAS, ke :
-         Chiu homo pagu per tiom, kiom ghi havas, ech se neniom, char ankau por la neniomo oni povas pagi se onija havas la volon pagi.
-         Neniu afrika esperantisto akceptu, ke oni nomu lin nepagipova
-         Chiu esperantisto afrika kontribuus siapove ankau en la financa forto de la afrika agado,kotizante al Esperanto en Afriko ene de sia klubo/lando.
-         Bone kontrolu la proponojn de eksterafrikaj E-organizajhoj, kiuj nomas Afrikon Nepagipova, char ili profitas de tio por semi malordon en Afriko.

-         Afrikaj esperantistoj chiel klopodu por sendependigi sian Afrikan Agadon de eksteraj rimedoj.

 

Farite en Zowla la 28-an de decembro 2016

 

La kongresanoj