Ĉu vi jam pagis vian jarkotizon al UTE?

 

Jen do la okazo por plenumi tiun devon vian, ĉar estas la sola maniero por vivteni nian landan Asocion dum tiuj tre malfacilaj momentoj.

 

 

La pago de tiu ĉi kotizo certigas vian membrecon ĉe UTE

en la jaro 2017.

 

 

Bonvolu kontakti la kasiston ATTIOGBE-AGBEMADON B. Mensah je 90062488.

Retadreso de UTE:

 

utetogo@hotmail.com

 

---------------------

 

Vous pouvez télécharger aussi le formulaire d’adhésion à l’UTE.

 

L'adhésion est peu coûteuse et elle nous est d'une grande aide pour soutenir et

développer la communauté Espérantiste au Togo.

 

 

Veuillez nous rejoindre - UTE a besoin de votre aide !

 

 

 

 

*****************************************************************************
======================================================
ALVOKO                 Numero 49       Julio -decembro 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesmonata informilo de Unuigho Togolanda por Esperanto (U.T.E)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 Aperinta la 16-an de februaro 2017
=======================================================
Redakcia adreso : B.P 12096 Lome/TOGO
Retadreso : utetogo@hotmail.com
Redaktantoj : Dzifa GBEGLO, DOUMEGNON Koffi
=======================================================
Kompostado kaj presado en la Afrika Centro Esperantista,
 11 BP 48 Lome 11 -TOGO
=======================================================
*******************************************************************************

Karaj gelegantoj,
  Jen ni en nova jaro. Nova jaro kiu signifas por ni novan mandaton, novan gvidteamon, novajn pashojn kaj novajn celojn. Tiujn celojn ni atingos estante malpli multe
ol antaue.
  Dum la 24-a TEK okazinta en Zowla, shangho okazis en la konsisto de la komitato kaj de la gvidteamo. La nombro de la komitatanoj malpli altighis pro la deziro
ke nun, oni deziras havi en la komitato nur verajn seriozajn membrojn. Antaue homoj estis membroj de la komitato sed ne kutimis plenumi siajn devojn. Tiu situacio ne
helpas al la progresado de la asocio kaj de la agado rilate al esperanto en Togolando.
  La grava ideo nun estas scii kiu vere aktivas en la Togolanda Esperanto-movado, plenumante bone siajn devojn kaj pagante regule siajn membrokotizojn.
  Alia afero kiu meritas gravan atenton estas la projekto pri la organizado de Internacia Junulara Kongreso en Togolando (IJK). Multaj ne scias kio okazas reale
rilate al tiu afero. En Europo multaj pashoj estas farataj por ke la projekto realighu tiel kiel planite. Sed en Togolando, precize en Unuigho Togolanda por Esperanto,
la gvidorganoj jughas, ke multaj linioj de tiu projekto ne estas klaraj. Tiuj linioj, lau tiuj gvidorganoj, devas esti rekonsiderataj antau ol scii chu UTE povas partopreni
en la projekto au ne.  Ghis nun la elpensintoj de la projekto kaj iliaj kunlaborantoj afrikaj,  chiel kaj chien kuras,  preskau nur ke la projekto realighu, tute ne konsiderante la utilon de la projekto al la popoloj, kiujn koncernas la projekto. Tiajn neklarajn aferojn UTE nun tute ne subtenas.

  La artikoloj en la nuna revuo rilatas al tiuj ideoj, al la agado de UTE en 2016, la agadplano 2017, la unua komitatkunsido de la jaro 2017,kaj tiel plu.
  Ni deziras al vi chiuj bonan legadon.
                                                                     La redakcio.

***************************
PASHOJ DE UTE
**************************

I- AGADO DE UTE EN 2016
======================
La agado de UTE sekvis la tri rubrikojn.

1- Informado
------------
Pri tiu chi rubriko zorgas JOTE, kiu estas integra parto de UTE. Decas tuj mencii, ke JOTE ne havas apartan membraron, nek apartan komitaton.
JOTE estas nur komisiono de la komitato de UTE por zorgi pri junularaj aferoj kaj pri la rubriko INFORMADO de UTE. Chion pri la laboro de JOTE decidas
la komitato de UTE/JOTE.

2- Instruado
-------------
La instrufako de UTE estas TIETo. Tiu chi zorgas pri chio eduka de UTE. Apud TIETo estas ankau TIS (Togolanda ILEI-SEKCIO), kiu estas filio de ILEI en
Togolando. Dum la jaro 2016 TIETo organizis kursojn Esperantajn kaj informadikajn por la membroj de UTE kaj ankau por aliaj esperantistoj en julio/augusto 2016
 kun partopreno de  chirkau 10 lernemuloj. Krome TIETo zorgas ankau pri la lernejo IZo (Insittuto Zamenhof), kiuj produktas novajn esperantistojn por Esperantujo.
La programo de TIS en 2016 koncernis nur la okazigon de ILEI-ekzamenoj en augusto 2016, sed tiu ne povis okazi pro funebro proksime de la loka ekzamena
komisiono.

3- Utiligado de la lingvo
--------------------------
la chefaj laboroj tiuterenaj estas la redaktado de la periodajho ALVOKO, la kunvenoj de estraro kaj komitato UTE/JOTE,  la okazigo de la 24-a TEK,  la prizorgo
de UTE-domo, ktp.
- La periodajho ALVOKO aperis dufoje en la jaro/
- La estraro kunvenis  unufoje  kun la gvidantaro de la komitato en la jaro. Temas pri la triopa kunveno
- La komitato kunvenis kvinfoje por trakti aferojn koncerne la funkciadon de la asocio. La gvidantaro de la komitato devis helpi al la estraro solvi multajn problemojn,
 char membroj de la estraro ne plene povis funkcii.
- La 24a TEK okazis  la 27-an kaj 28-an de decembro 2016 en la vilagho Zowla. Tiam renovighis la gvidorganoj de UTE. Aparta afero dum tiu kongreso estas la
decido  de la komitato doni konkretan bazon al la asocio. Membro de UTE estas esperantisto en Togolando kiu alighas al la asocio kaj pagas sian membrokotizon.
Esperantistoj en Togolando, kiuj ne alighas al UTE tute ne estas UTE-membroj kaj tial nenial rajtas enmiksghi en aferojn de UTE. Tial UTE havu liston de veraj
membroj, sur kiuj ghi bazighu por funkcii.
La kongreso ne povis prisilenti konduton de eksprezidanto de UTE, kiu konfiskis bazdokumentojn de UTE kaj senrajte uzis ilin por kashe partnerigi UTE-n al
projekto de UTE. Tio estas tre granda problemo, kiu skuis la landan asocion UTE en dua parto de la jaro 2016. La komitato decidis chiel klopodi por repreni la
dokumentojn, kiujn plugardas la prezidinto, kaj ankau interveni che UEA,   TEJO kaj UE, ke oni rapide retiru UTE-n de tiu projekto, kies fundon la komitato de 
UTE/JOTE nenion scias.
- la sidejo de UTE estas UTE-domo. Temas pri chambro luita de la asocio. Ghi estis preskau forgesita kaj neglektita en 2012-2014 sed la estraro 2014-2016
klopodis revivigi ghin. Dum komitatkunsido de 2016, oni decidis okazigi en ghi, ekde 2017, chiujn kunsidojn de UTE.
- Decas mencii ankau la grupon vacapan de UTE, kiu ekfunkciis kelkajn monatojn antau la fino de 2016.
Char mono estas la bazo  de tio, jen aperas  apude la financa raporto de UTE.


II- Raporto pri la Eksterordinara komitatkunsido de UTE la 17-a de septembro 2016
===================================================================================

Tagordo :
1- Raporto pri la antaua komitatkunsido de UTE kaj financoj de UTE
2- Organizado de IJK en Togolando
3- Ceterajhoj

La eksterordinaran komitatkunsidon anoncis la estro de la komitato, Didier Agbolo, kiam estis 12 horoj kaj 2 minutoj, kaj invitis la 14 komitatanojn amendi la
tagordon.

1- Raporto pri la antaua komitatkunsido de UTE kaj financoj de UTE
------------------------------------------------------------------
La protokolanto Koffi Doumegnon prezentis la raporton pri la antaua komitatkunsido, kiun la 14 komitatanoj aprobis per aplaudo. Sekvis la financa raporto
prezentita de la sama komitatestro AGBOLO Didier, kiu ansatauis la kasiston. Li informis la komitatanojn, ke FOLEY-ALOTSO, iama kasisto de UTE, sukcesis
retiri por UTE la monon de la asocio, kiu estis en banko BIA, kaj post la bankaj komisionoj antau por fermi la konton che BIA, revenis al UTE 20 000 F CFA.
La saldo montras en la kaso hejma 118 240 frankojn CFA. La komitato aprobis kaj dankis la estron de la komitato pro lia klara financa raporto.

2- La organizado de IJK en Togolando.
--------------------------------------
Post varmegaj diskutoj, la komitato finfine konkludis la jenon.
Ne JOTE invitis la IJK al Togolando, char se JOTE, ghi estus preninta la decidon dum komitatkunsido.
Tamen la komitatkunsido de la 17-a de septembro 2016 akceptis la organizadon de la IJK en Togolando kun jenaj kondichoj :
UTE havu detalan projekton de TEJO pri Afriko en 2017.
JOTE kunlabore kun UTE kaj TEJO zorgos pri la tuta organizado de la kongreso (IJK).

NB : Notindas, ke JOTE estas integra junulara laborgrupo de Unuigho Togolanda por Esperanto por porti Esperanton chien en Togolando.
Por bonege gvidi la tutan organizadon, la komitatanoj starigis komisionon pri organizado de IJK en Togolando. Ghi konsistas el ADJE Adjevi, AGBOLO Didier,
KEDEGADZI Ezéchiel, KOUFIONOU Koffitche kaj DOUMEGNON Koffi. Tiu chi komisiono rapide kontaktos la estraron de TEJO por havi respondojn al la
decido de la komitato de UTE, kaj komenci la preparlaborojn por ke IJK en Togolando estu pli ol sukceso.

3- Ceterajhoj
--------------
La komitato pripensis pri shangho de la komitatkunsidejo, tial chi la venonta komitatkunsido, kiu okazos la 19-an de novembro 2016, klopodos trovi alian lokon kie
okazos la venontaj  komitatkunsidoj. Hodiau ni kolektis por la lupago de UTE-chambro, 6000 frankojn. Kotizis po 2000 frankoj s-ino SAGBADJELOU Valentine,
DOUMEGNON Koffi, kaj GBEGLO Koffi por subteni la kason de Unuigho Togolanda por Esperanto. S-ro DEGBE Zissou pagis 2000 frankojn por la kongresa
kotizo.
14 komitatanoj kaj unu observanto finis la komitatkunsidon je la 14-a kaj 28 minutoj.
La venonta komitatkunsido okazos la 19-an de novembro 2016.
                Farite en Lome, la 17-an de septembro 2016
                                                                                                 La komitato.


III-  Raporto pri la komitatkunsido de la 19-an de novembro 2016
===================================================================
 
La kvina komitatkunsido de Unuigho Togolanda por Esperanto okazis la 19-an de novembro 2016. La tagordon prezentis la estro de la komitato, AGBOLO Didier, kiam estis 13 komitatanoj, kiuj aprobis ghin sen aldono1-  Vortoj pri la komitatkunsido de la 17-a de septembro 2016
2-  Kolekto de diversaj kotizoj
3-  Pashoj de UTE/JOTE kaj diversaj organizajhoj
4-  24-a TEK
5-  Sercho de loko pr la venontaj komitakunsidoj
6-  IJK en Aneho (Togolando) : eblecoj kaj solvoj
7-  Elektoj en UTE dum la 24-a TEK
8-  Ceterajhoj (parolu pri la grupo de vacapo)


1-  Vortoj pri la komitatkunsido de la 17-a de septembro 2016
----------------------------------------------------------------

La raporton pri la pasinta komitatkunsido prezentis s-ro Koffi DOUMEGNON, la protokolanto de la komitato. Aplaude la 16 komitatanoj aprobis la
raporton sen aldono. Estis petite, ke la estraro de UTE pretigu la liston de chiuj UTE-anoj, kiuj pagis siajn jarkotizojn de la jaroj 2015 kaj 2016.

2-  Kolekto de diversaj kotizoj
--------------------------------
   Por lupago de UTE :
- ATCHOU-DETTE Koami  5000 F CFA kaj tiel honoris sian promeson.
- GBEGLO Koffi  4000 F CFA
-  ATTIOGBE-AGBEMADON Mensah Biova Bonaventure : 1000F CFA

Por Membrokotizoj.
-  GBEGLO Koffi   1000 F CFA.
-  SAGBADJELOU Kokou 2000 F CFA.
  
   La kongresa kotizo ghis hodiau estas 2500 F CFA. Tiuj, kiuj ne pagos hodiau, ekde la 20-a de novembro pagos 3000F CFA. Estas starigita komisiono pri
kontrolo de la membroj, kiuj ne pagos la kongreskotizojn. Tiu chi komisiono konsistas el ATTIOGBE-AGBEMADON Mensah Biova, GBEGLO Koffi, kaj SAGBADJELOU Kokou. Ili decidos pri la sorto de tiuj nepagintoj, kiuj tamen prezentighos dum la kongreso.
 
 3- Pashoj de UTE.
------------------
   UTE kaj JOTE bedaurinde ne agadis dum tiu chi finighanta periodo t.e de la 17-a de septembro ghis la 19-a de novembro 2016.      
   En la  kluboj KEK, Zamenhof, Nova Sento nenio okazis.
   TIETo per sia lernejo regule agadas Esperantoskale kaj aperigas regule sian informilon OVo, kies 80-a numero jhus aperis. Kiel kutime la gelernantoj de la unua ghis la tria klaso de kolegio daurigas lerni Esperanton chiutage en la instituto Zamenhof. Tiun chi lernojaron, chiu klaso havas sian instruiston t.e la instruisto de la unua klaso estas s-ro KEDE GADJI Hezekiel, por la dua klaso estas GBEGLO Dzifa kaj por la tria klaso estas DOUMEGNON Koffi. Chio iras glate en la lernejo, kiu jhus aperigis sian unuan  informilon " Izo en Marche" de la nova lernojaro.
   Unuopule, s-ro SAGBADJELOU portis Esperanton al siaj kamaradoj ( vidu la kompletan raporton sube).

 
   Raporto pri kulturinfomo rilate la lingvon « Esperanton»
    Sestaga formado pri la uzado de novaj instrudokumentoj por la unua klaso (CP1) de baza lernejo grupigis en la urbo ANEHO de la 24-a ghis la 29-a de oktobro
2016 pli ol ducent (200) geinstruistojn dividitaj en ses (6) grupojn. En la lasta tago (sabato), antau ol disighis la partoprenantoj,  miaj samgrupanoj (entute 38)
prezentadis dum  libera tempo kantetojn kaj ridigajn aferojn.
    La intervenoj dauris po du (2) au tri (3) minutojn. Forto tuj eniris min ; mi deziris kulture konigi ion al homoj. Mi diris tion al nia respondeculino, kiu senhezite ne
kontrauis. Do, anstatau tri minutojn mi enkondukis Esperanton dum pli ol dudek (20) minutoj. Neniu pro la interesigho pri la lingvo cesigis mian prezentadon, malgrau,
 ke mi mem donis al ili oportunon tion fari laubezone. Mi konkretigis mian prelegeton en la utiligado de gramatikaj/verbaj finajhoj, kaj de afiksoj. La rezulto estis tuja.
La auskultantoj aplikadis E-regulojn formante vortojn.
 
   Aplaudoj ehhighis en la loko. Scivolemaj kolegoj de aliaj grupoj alkuris. Che la fino juna instruisto venis al mi kaj petis aligho al eventualaj E-kursoj.
                     Raportis Kokou SAGBADJELOU, la 30-an de oktobro 2016

4- 24-a TEK
-----------------
   La kongreso okazos en Zowla de la 27-a ghis la 28-a de decembro 2016.
   La kongresa temo estas :  Esperanto en Afriko : inter Nepagipovuloj kaj Nepagovoluloj

Programo de la kongreso :
La 27-an de novembro 2016
    9 H 00 : Alveno de la kongresanoj.
    11 H 00: Komitatkunsido
    15 H 00: Futbalmatcho
    20 H 00: Kultura Vespero, kvizo, balo.
La 28-an de novembro 2016
     10 H 00 :    Inauguro
                       Ghenerala Asembleo
                       Grupa Fotigho
                       Disigho.
La estraroj de UTE kaj JOTE kunlabore kun la gvidantaro de la komitato de UTE organizos la kongreson.
 

5- Shangho de loko por la komitatkunsido de UTE.
-----------------------------------------------------
 La venontaj komitatkunsidoj okazos en la luita domo de UTE, kiel kelkaj membroj de UTE, kiuj ne plu regule partoprenas al la komitatkunsidoj, preferis.
Tamen la gvidantoj de la instituto Zamenhof  (IZo) rememoras al chiuj, ke kvankam IZo ne estas proprajho de UTE, ili pretas disponigi la chambrojn al la asocio,
kiam ghi bezonas ilin por E-aranghoj.

6- IJK en Aneho (Togolando) eblecoj kaj solvoj.
-----------------------------------------------
 Okazis varmaj diskutoj pri la organizado de la kongreso, kaj montrighis, ke s-ro ADJE Adjevi, kiu venis tre malfrue al la komitatkunsido, multe mispashis en sia
E-agado en Togolando. Okazo estis donita al li (Adjevi) klarigi kial li tiel fiagis, li vane ne trovis taugajn vortojn por konvinki la 15 komitatanojn, kaj surprize, eble
pro honto, neatendite forlasis la kunvenon bedaurinde. Komitatanoj deklaris, ke tiu chi konduto de Adjevi ne estas akceptebla, kaj tiel proponis, ke oni eksigu lin de
la komitato, ech de la Togolanda E-movado pro liaj dauraj kontrauagadoj. Finfine oni mildigis la proponon kaj lasu la shancon al Adjevi resti membro kaj reveni al la
movado kiam li mem konscie rekonus siajn mispashojn, kaj decidos honeste kunlabori por la evoluo de la tuta Movado rifuzante esti instrumento uzata de la estraro
de UEA por bremsi la harmonian laboron, kiu estas farata ekde pluraj jaroj en la togolanda E-movado.
  Sekve la komplicajn laborojn de Adjevi kun la gvidantoj de UEA, la komitatanoj de UTE decidis :


a) rekte skribi avertleteron al UEA, ke tiu chi provu normaligi la
rilaton inter la du asocioj, se ne, UTE simple eksigos sin de UEA kaj tial chesos esti landa asocio de UEA en Togolando.

b) Pri IJK en Togolando
La komitato audis la raporton de la komisiono, kies tasko estis rilati kun TEJO-estraro pri la organizo de IJK en Togolando. Lau la raporto,la komisiono povis skribi al TEJO, sed tiu chi ne precize respondis. Male, estraranoj de TEJO adresis ne ghentilajn vortojn al UTE-komitatanoj. Plie, estraranoj de TEJO kaj la ghenerala direktoro de UEA estis en Togolando, sed ne povis renkonti la komisionon, kies membroj estas DOUMEGNON Koffi, AGBOLO Didier, KEDEGADJI Ezekiel, KOUFIONOU Koffitche kaj ADJE Adjevi. Oni tamen notis, ke iuj el tiuj komisionanoj povis private, kaj kashe paroli kun la ghenerala
direktoro kaj TEJO-estraro kaj sekve de tio la afrika komisiono decidis  kunporti la kongreson flagon al Togolando, tiel surtretante la landan asocion UTE en
Togolando.
   Tial, la komitato de UTE/JOTE :
-ne akceptas la organizadon de IJK en Togolando en 2017. TEJO trovu alian landon por fari tion.

- eventuale rilatos, se necese, kun la autoritatuloj de Togolando,
por informi ilin pri la starpunkto de UTE/JOTE.

- malfondas dum la kunsido la komisionon starigitan por rilati kun TEJO-estraro.

7- La elektoj en UTE okazos dum la 24-a Togolanda Esperanto-Kongreso.
---------------------------------------------------------------------
La kandidatighojn la komisiono elekta ricevos dum la kongreso, kelkajn horojn antau la
 baloto.
 

En ceterajhoj, montrighis, ke ADJE Adjevi konfiskis la registrilon shtatan de la landa Asocio UTE, kiun li uzas por siaj propraj aferoj. Chiuj klopodoj de la
prezidanto de UTE, nome s-ro ATTAGLO Kokou por retiri la registrilon ghis hodiau restas vanaj. La prezidanto petis helpon de s-ro AFANTCHAO BIAKOU Yao
Raymond interveni amike por ke Adjevi komprenu,ke  tio, kion li estas faranta estas kontraulegha, se ne, la komitato estos devigata porti la aferon al la autoritatoj por ke chio okazu lau la togolanda legho.
   La prezidanto, s-ro ATTAGLO Kokou fiksis limdaton la 19-an de decembro 2016 por doni finan respondon al la komitato por decido.
­ Ke la estraro de UEA,
kaj tiu de TEJO sciu, ke ADJE Adjevi ne estas membro de la gvidantaro de UTE, do chiuj liaj agadoj koncerne nur lin.
  Alia punkto en la ceterajho, estas la emeritigha festo, kiu okazos la venontan sabaton en Zowla post 38 jaraj laboroj de nia vegeterano Mensah Biova B.
ATTIOGBE-AGBEMADON, unua prezidanto de UTE, eksestro de la gvidantaro de UTE, ekskasisto kaj respondeculo pri financa kontrolkomisiono de UTE. Li ne
nur servis Togolandon, sed ankau la tutmondan E-movadon. Li plurfoje partoprenis la Universalan E-Kongreson. Li do meritas, ke chiuj ni cheestu al tiu chi arangho
por danki lin pro chio.
   Per tiuj vortoj, finighis la komitatkunsido je la 15-a horo kaj 45 minutoj.
                          La protokolanto.

IV- Financa raporto de UTE rilate al la jaro 2016
==================================

1- ENSPEZOJ   
-----------

- Saldo 2015                                 39 420
- Subvencio UEA (300 euroj)                196 790
- Kotizoj de UTE-bonvoluloj por la
   lupago de UTE-domo                         65 000
- Membrokotizoj                                  9 000
- El iama konto de UTE en  BIA-Togo         20 000
Kotizoj por la 24a TEK                         69 500

SUME :  399 710


2- ELSPEZOJ
-----------   
- Lumono UTE-chambro                        108 000
- Elspezoj por  5  Komitatkunsidoj          145 100
- Telefonado                                  7 700
- Triopa kunsido                          3 300
- Fotokopioj                                  1 350
- Veturigo                                  1 020
- Purigado de UTE-domo                          6 550
- Printo kaj fotokopio de ALVOKO          2 900
- Acheto de skribilo                            100
- Elspezoj por  la 24a TEK                 96 950
      
SUME  :  372 970

3- SALDO fine de la jaro
------------------------
       26 740  


V- AGADPROGRAMO DE UTE EN 2017
===============================
La programo koncernas la tri rubrikojn. Oni devas atendi la fakton, ke Esperanton Afriko uzu por emancipighi kiel tion diris Hans BAKKER. UTE atentas tion en
la planado de sia agado en 2017

A- AGADPROGRAMO
=================
1- Informado
Okazos prelegoj tra lernejoj kaj preghejoj pri Esperanto.
Dum manifestacioj diversaj en Togolando, ankau pri esperanto oni informos. Chiam oni klarigos kiel Esperanto kontribuos en la evoluigo de Afriko.

2- Instruado
Estos kursoj duversnivelaj. Ili povos okazi surloke au perkoresponde. Okazos ankau seminariaj pri eksterlingvaj aferoj. Necesas, ke oni uzu Esperanton por akiri tion, kion oni volas kaj tute honeste. Tial ne nur Esperanton oni instruu, sed ankau uzi Esperanton por lerni/instrui pri io, kion oni celas atingi eksrterlingve.
Diversaj ekzamenoj okazos en la jaro. Temas pri ekzamenoj de TIETo kaj de ILEI/UEA pere de TIS.

3- Utiligado de la lingvo
- Redaktado de la periodajho ALVOKO
- Starigado au prizorgado de la retejo de UTE
- Starigado kaj prizogado de retlistoj de UTE-membroj kaj de togolandaj esperantistoj
- Aligho al UETA kiel UETA-filio en Togolando
- Starigo kaj prizorgado de  vacapa grupo de UTE.
- Kunvenoj de la estraro de UTE, de JOTE kaj de la komitato de UTE/JOTE
- Prizorgado de UTE-domo
- Okazigo de la 25a TEK, jubilea por UTE
- Starigado kaj realigado de projektoj eksterlingvaj.
- Starigo kaj prizorgado de Esperanto-kluboj memstaraj


B- BUGHETO
===========

1- Informado
- Eldono de flugfolioj diversaj          30 000
- Aperigo de informoj en lokaj gazetoj   30 000
- Informkampanjo en lernejoj             40 000
    Sume :      100 000 F au 153 euroj

2- Instruado
- Organizado de kurso surloka kaj
    seminario  en julio/augusto          100 000
- Okazigo de ekzamenoj                    40 000

SUME :  140 000 F au 214 euroj


3- Utiligado de la lingvo
- Redaktado de ALVOKO
   (du numeroj en la jaro)                 10 000
- Retejoj                                  20 000
- Kunvenoj                                100 000
- Prizorgado de UTE-domo                  150 000
- Starigo kaj funckiigo de
    Esperanto-kluboj                       40 000
- Organizado de la 25a TEK                400 000
- Ceterajhoj                               50 000

SUME :      770 000 F au 1175 euroj


LA TUTA SUMO ESTAS :   1 100 000 F au 1542 euroj


VI- RAPORTO PRI LA 24a TEK
===========================

Kiom da homoj vere komprenas  la pravan funkciadon de la mondo ? Kiom da ili tauge uzas sian tempon por atingi kion ili volas  ? Kiom da ni chiuj scias vivi dece kun la aliaj por starigi bonajn rilatojn interhomajn ? Kiom da estuloj scias esti vere felichaj uzante chiam proprajn rimedojn ? Kiom da …. Kioma da ….   ? Kiuj vere observas chion, tiuj rimarkos, ke nur 2% komprenas la veran funkciadon de la mondo, uzas sian tempon por atingi kion ili volas,  scias vivi dece kun …., scias esti felichaj……., ktp. Jes, la togolanda movado ene de UTE (Unuigho Togolanda por Esperanto) tion demontris dum la 24a TEK en Zowla, kie chirkau 25 kongresanoj uzis proprajn rimedojn por organizi la kongreson kaj decidis funkciigi la landan asocion UTE, nedependante de eksteraj rimedoj. La prelego pri kongresa temo « Esperanto en Afriko : inter nepagipovuloj kaj nepagivoluloj » kun la kongresa rezolucio atestas tion.

Chio komencighis la 27an de decembro 2016, kiam la kongresanoj iom post iom atingis la kastelon de s-ro ATTIOGBE-AGBEMADON Mensah Biova en Zowla. Chirkau la 3a horo plejparte de la kongresanoj cheestis. La komitatkunsido antauvidita por la 11a horo, devis fulmrapide okazi, kiam la kongresanoj pretigis sin por ludi la futbalmatchon de la kongreso. Nur la tagordo de la komitatkunsido estis starigita, antau  ol la kongresanoj iris al la stadiono de la vilagho Zowla por la futbalmatcho. Rekonindas, ke  ankau tiu matcho estis en la fono de la nova spirito, kiun UTE-membroj aktivaj donas al la movado Togolanda. La unua parto de la matcho okazis kun malgrandaj golejoj kaj dek ludantoj. Tiam la loka teamo venkis la UTE-an per tri goloj. Tuj poste komencighis la dua parto de la matcho, kaj chifoje kun normalaj golejoj kaj 22 ludantoj. La esperantistoj montris, ke ili tie chi mastras la ludon. Tial ili preskau venkis. La matchestro ne povis akurate finigi la matchon, kaj dum la aldonaj sekundoj,la loka teamo enpafis unu golon nepuran. Chesis la matcho, dum pluiris la kongresaj aferoj.
Je 20a horo komencighis la kultura vespero, kia neniam plu okazis dum TEK-oj. Kantis kongresanoj, dum aliaj deklamis poemojn. Okazis ankau kvizo modesta sed ege interesa, dum kiu estis demandoj  pri Afrika Agado. Nokta pauzo sekvis ghis la posta mateno, kiam ekokazis la programeroj de la 28a tago de decembro 2016.
Unue estis la inauguro kaj poste la ghenerala asembleo kun la elektoj, kaj fine la fermo de la kongreso.
La inauguro komencighis per la parolado de la prezidanto de UTE, s-ro ATTAGLO Kokou Eviyenyeame. Kaj la estro de la komitato de UTE, s-ro AGBOLO Apelete Didier malfermis la kongreson.  Salutmesaghoj legighis poste. Oni petis legi mesaghon de Bert Schuman (Francio), kiu nomis kunveno nian karan kongreson. Kuraghigaj, jes vere kuraghigaj vortoj estis en la mesaghoj de Wieslaw BEYROWSKY el Pollando kaj Renee TRIOLLE el Francio ; same estas ankau le mesagho de la Esperanta Civito. Sekvis poste la prelego pri la kongresa temo. Ghin prezentis s-ro GBEGLO Koffi, kiu klarigis, ke neniu homo estas nepagipova, sed ekzistas nur nepagivoluloj. Tial li invitas chiujn afrikanojn kontribui finance al Afrika Agado, kiu estu memstara chiapunkte. Kaj la inauguro devis cedi al arangho pri UETA (Unuigho de Esperantisitoj el la Tuta Afriko).
S-ro GBEGLO prezentis la kajeron SEMINARIO DE UETA. La kongresanoj informighis pri la funkciado de UETA. Multajn demandojn de la kongresanoj respondis s-ro GBEGLO Koffi. Kiaj estas UNo (Unuighantoj Nacioj) kaj UA (Unio Afrika) en la mondo, tiaj estas ankau UEA kaj UETA por Esperantujo. Por fini, li informis, ke tra la jaro 2017  pluiros la seminario, ke afrikanoj pli bone komprenu sian rolon en la tutmonda Esperanto-komunumo. Li devis poste cedi la lokon al la gvidantaro de UTE por gvidi la lastan komitatkunsidon de la jaro 2016.
La tagordo de la komitatkunsido II de la 24a TEK estis :
1-    Raporto pri la komitatkunsido de la 19a de novembro 2016
2-    Agadraportoj pri 2016
3-    Elektoj de gvidorganoj de UTE
4-    Agado en 2017
5-    Ordigo en UTE
6-    Ceterajhoj
La raporton pri la komitatkunsido de la 19a de novembro 2016 prezentis s-ro DOUMEGNON Koffi, la unua protokolanto de la komitato. Post ghia aprobo, oni aliris la duan punkton. Tiam, estis petate de chiuj poluri la raportojn por ilin prezenti dum la unua komitatkunsido de 2017. Tuj sekvis la elektoj de la gvidorganoj de UTE.
Char ne chiuj membroj de la estraroj de UTE kaj JOTE plene laboris dum la mandato 2014-2016, estas petite de la prezidantoj de UTE kaj JOTE precizigi la postenojn, kiujn oni provizu. La gvidantaro de la komitato plene funkciis, sed bezonis kompletigon. Post la diskutoj oni povis havi jenan vizaghon de la gvidorganoj de UTE
-    Gvidantaro de la komitato
Estro : AGBOLO Didier
Vicestro : ADOKOU Folly
Unua protokolanto : DOUMEGNON Koffi
Dua protokolanto : KPEKOU Sylvestre

-    Estraro de UTE
Prezidanto : ATTAGLO Kokou Eviyenyeame
Vicprezidanto : GBEGLO Koffi
Ghenerala Sekretario : AGBEHOU Ayaovi
VicSekretario : AMOUZOUVI Ekoue Attah
Respondeculoj pri Financoj : ATTIOGBE-AGBEMADON Mensah

-    Estraro de JOTE
Prezidanto : KEDEGADZI Ezechiel
Vicprezidanto : KOUEVI Ekoue Mawuto
Ghenerala Sekretario : KOUFIONOU Koffitche
Vicsekretario : BOBY Komlan
Respondeculo pri Financoj : Vakas kaj nun en manoj de la prezidanto.

-    Pliaj komitatanoj de UTE/JOTE
AVOMENOU Kodjovi
SAGBADJELOU Kokou
SASSOU Ewoe Valentine
DEGBE Agossou
DEGBE Zissou
AKPAYEDO Kodjo
ATCHOU DETTE
GBEGLO Dzifa
AGBENOU Kokou Maxime
HOUNOU  Komi
FIOKOUNA  Kokou
La liston oni povos kompletigi dum la venonta komitatkunsido.
Tiuj organoj daurigos la laborojn ekde 2017 kun la diversaj komisionoj, kiuj estos starigitaj dum la unua komitatkunsido de 2017. Tamen pro tujaj bezonoj oni povis starigi la komisionon pri retaj aferoj kaj ankau pri la redaktado de ALVOKO. Pri la retaj aferoj zorgos DOUMEGNON Koffi helpata de GBEGLO Koffi kaj GBEGLO Dzifa ; tiu chi estas la nova redaktanto de ALVOKO kun provlegantoj kiel DOUMEGNON Koffi kaj GBEGLO Koffi.
La venonta komitatkunsido okazos la 21an de januaro 2017. La gvidantaro de la komitato estas taskita starigi liston de kanutigantoj el la supraj nomoj en la gvidorganoj de UTE ; ghi devas ankau proponi diversajn datojn por la kunvenoj de la komitato de UTE/JOTE en la jaro 2017, kaj starigi la  raportojn por Afrika Oficejo de UEA.

Che la punkto 4 de la tagordo, oni listigas taskojn, kiujn faru la estraro de UTE :
-    Ghisdatigi la membraron de UTE
-    Farigi membrokarton por UTE-membroj
-    Ghisdatigi la informojn sur la retpagharo de UTE
-    Ghisdatigi informojn pri UTE che la ministerio pri teritoria administrado
-    Revenigi al UTE la dokumentojn pri la registrigho de UTE en la ministerio pri teritoria administrado. Temas pri unu letero, la kvitanco kaj Oficiala Jhurnalo. La estraro raportu pri klopodoj tiurilataj dum la venonta komitatkunsido.

La tempo de Ceterajhoj finfine alvenis. Unue oni parolis pri la lupago de la UTE-domo. Estis petite de ka gvidantaro de la komitato solvi la problemon kaj raporti pri ghi dum la venonta kunsido.
Oni povis paroli ankau pri IJK en Togolando. La partoprenantoj povis kompreni kiom da malklarajhoj chirkauas tiun chi aferojn. Ili konscias, ke tiu afero estas vera misfamiga ne nur por UTE sed por nia lando kaj cetere por la tuta Afriko, kiun eksterafriko jam konsideras nehonesta. Tial UTE devas chion fari por, ke tiu misfamo ne kovru  nian landon kaj cetrerela tutan Afrikon.  Tial jeno estas decidita :
-    Tuj informi la gheneralan direktoron, kiu samtempe estas ghenerala direktoro de TEJO, ke UTE neniam petis partnerigon en la projekto de TEJO. Tial shi tuj retiru nomon de UTE el tiu projekto.
-    Skribu al EU, ke UTE neniam petis partnerecon en la projekto de TEJO, kiun ghi financas. Homoj shtelis dokumentojn de UTE por tion fari. Tial ghi tuj retiru la nomon de UTE el tiu projekto.
-    Repreni chiujn dokumentojn de UTE, kiujn konfiskas la prezidanto 2012-2014 de UTE
-    Sankcii la homojn, kiujn shtelis la dokumentojn de UTE kaj ilin doni al TEJO por kashe partnerigi UTE-n en TEJO-projekto.
-    Leteri al Boris (Prezidanto de TEJO), ke, kiel li diris, ke li jam pli ol ses monatojn korespondas kun Togolando pri la projekto, la landa asocio UTE en Togolando neniam ricevis kaj respondis liajn korespondajhojn. Tial UTE tute ne partneris en la projekto de TEJO. Tial li tuj retirigis UTE-n de la projekto.
-    Leteri al autorituloj togolandaj (Prefektujo kaj Ministerio) por klarigi la tutan fraudon kaj deklari la nerespondecon de UTE en chio koncerne tiun IJK-aferon.

Tiel finighis la komitatkunsido II kun la eko de la ferma ceremonio.

Unue estis la raporto pri la kongreso kaj poste la legado de la rezolucio de la kongreso.

Ghis la venonta TEK 25a do jubilea en Lome fine de decembro 2017.


REZOLUCIO
La 24a TEK kun chrikau 25 partoprenantoj en  Zowla,

Konsiderante, ke,
-    Chiuj homoj  en  la mondo estas pagipovaj, ech kiam ghi havas neniom da monrimedoj
-    Kiuj konsideras la aliajn NEPAGIPOVAJ, tiuj havas chiam celon ambicie memprofitan por uzi kaj ekspluati la homojn, kiujn ili nomas nepagipovuloj
-    Kiuj akceptas, ke oni nomu ilin NEPAPOVAJ, tiuj estas nur nepagivolaj,  pigraj, avaraj au   tute ne volas vere labori por vivteni sin.


REKOMENDAS, ke :
-    Chiu homo pagu per tiom, kiom ghi havas, ech se neniom, char ankau por la neniomo oni povas pagi se oni ja havas la volon pagi.
-    Neniu afrika esperantisto akceptu, ke oni nomu lin nepagipova
-    Chiu esperantisto afrika kontribuu siapove ankau en la financa forto de la afrika agado,  kotizante al Esperanto en Afriko ene de sia klubo/lando.
-    Bone kontrolu la proponojn de eksterafrikaj E-organizajhoj, kiuj nomas Afrikon Nepagipova, char ili profitas de tio por semi malordon en Afriko.
-    Afrikaj esperantistoj chiel klopodu por sendependigi sian Afrikan Agadon de eksteraj rimedoj.

Farite en Zowla la 28-an de decembro 2016

La kongresanoj

VII-  RAPORTO PRI LA KOMITATKUNSIDO DE LA 21-a de JANUARO 2017
===============================================================
 La kunveno komencighis je la 12-a kaj 20 minutoj per la bonvenigaj vortoj de la estro de la komitato, AGBOLO Didier al 11 komitatanoj. Sekvis la prezentado de
la tagordo, kiu jenas :

Tagordo
1- RAPORTO PRI LA 24-A TEK KAJ KONTROLO DE FARENDAJ TASKOJ
     - REGISTRILO DE UTE
     - LISTO DE UTE MEMBROJ
     - FINAJ VORTOJ PRI IJK EN TOGOLANDO (ESTRARO DE UTE RESPONDOS)
2- STARIGO DE KOMISIONOJ KAJ KOMISIONANOJ
3- DIVERSAJ KUNVENDATJ KAJ KOTIZOJ EN 2017
4- STARIGO DE KANUTIGA LISTO POR 2017
5- PRETIGO DE JARFINAJ RAPORTOJ/PROGRAMBUGHETO 2017 /KANUTIGA LISTO
6- FINANCOJ DE UTE (LA ESTRARO DE UTE)
7- 25-A TEK :
  · DATO
  · LOKO
  · TEMO
8- CETERAJHOJ

   La raporton prezentis la unua protokolanto, kaj la 11 komitatanoj aprobis sen aldono. La estro de la komitato daurigis per kontrolado de farendaj taskoj. La
demarshoj estas faritaj, farataj por la retiro de la registrilo de UTE che ADJE Adjevi.  La nuna estraro provis ghisdatigi liston de la veraj membroj de UTE, kaj la
novaj estas devigataj alighi al la asocio. La nunaj membroj estas :
 
1-   ATTAGLO Kokou Eviényeame,
2-   SASSOU Ewoé Valentine,
3-   SAGBADJELOU Kokou ,
4-   KEDE GADJI Hézéchiel,
5-   KOUFIONOU Koffitche
6-   KOUEVI Ekoué ,
7-   KPEKOU Ezin Sylvestre,
8-   ATTIOGBE-AGBEMADON B. Mensah,
9-   AGBOLO Apelete,
10- ADOKOU Folly,
11- DOUMEGNON Koffi 11 BP 48 Lome 11, Lomé-Togo
12- ATCHOU-DETTE Koami : BP 371 Lomé- Togo
13- DEGBE Zissou,
14- DEGBE Agossou,
15- AVOMENOU Kodjovi,
16- AGBENOU Kokou K. M. Joseph,
17- GBEGLO Dzifa,
18- BOBI Komlavi ,
19- AMOUZOUVI Ekoué Attah,
20-  AKPAYEDO Kodjo,
21- AGBEHOU Ayaovi,
22- HOUNOU Komi,
23- HOUNKPE Kodjo, kiu jhus alighis al UTE pagante sian alighkotizon dumkunvene.

S-roj GBEGLO Dzifa kaj DOUMEGNON Koffi, pagis parton de siaj membrokotizoj po 1000 F.

La estraro rilatis kun TEJO/UEA por ke chio estu klara al chiuj. Dumkunvene, s-ro ATTAGLO Kokou, nuna prezidanto de UTE, alportis registrilon, kiun s-ro ADJE
Adjevi lasis en sia domo por li. Adjevi plugardis la duan oficialan registrilon de UTE. La estraro estas taskita plurilati kun ADJE Adjevi por retiri la ceterajn
dokumentojn che Adjevi, se li daure rifuzas transdoni la ceterajn dokumentojn, la estraro rajtas porti la aferon al la tribunalo.

Starigo de komisionoj :
- Reta komisiono : DOUMEGNON Koffi, GBEGLO Koffi, GBEGLO Dzifa
- Redaktado de Alvoko : GBEGLO Dzifa kaj DOUMEGNON Koffi
- Provlegado : GBEGLO Koffi
- Komisiono pri zorgado de UTE-a domo : ADOKOU Folly, BOBI Komlanvi.
- Varbado de malnovaj esperantistoj kaj financoj : ATTAGLO Kokou, SAGBADJELOU Kokou, GBEGLO Koffi, AGBEHOU Ayaovi.
- Kontrolo de financoj : S-ino SAGBADJELOU Valentine Ewoé
- Komisiono pri eksterlingvaj aferoj : ATTAGLO Kokou kaj GBEGLO Kokou.

Fiksado de kunvendatoj : Marto-Junio-Septembro- Novembro 2017
- La dua komitatkunsido okazos la 18-an de marto 2017
- La tria okazos kazos la 17-an de junio 2017
- La kvara okazos la 23-an de septembro 2017
- La kvina okazos la 18-an de novembro 2017.

Kotizoj en la jaro :
La kongresa kontizo estas 5000 F. Tamen, kiuj pagos pli frue, tiu donos malpli. Jen la skemo :
- Ghis la 18-a de marto 2017 : la kotizo estas 2000 F CFA
- Ghis la 17-a de junio 2017, la kotizo estas 3000 FCFA
- Ghis la 23-a de septembro 2017, la kotizo estas 3500F CFA
- Ghis la 18-a de novembro 2017, la kotizo estas 4000 FCFA
- En decembro 2017, la kongreskotizo  plena, 5000 F CFA.

Aligha kaj membra kotizoj
- Membroj de kluboj :  Ili aligas tra la klubo.
La aligkotizo estas 400 F kaj la membrokotizo, 1 000 F.
 
Individuaj membroj
La aligkotizo estas 2 000 F, dum la membro-kotizo estas 2 000 F.
 
La kanutiga listo estas :
1- ATTAGLO Kokou Eviényeame, s/c DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO.
2- SASSOU Ewoé Valentine, s/c SAGBADJELOU Kokou , 130 BP 39 Aného
3- SAGBADJELOU Kokou , 130 BP 39 Aného
4- KEDE GADJI Hézéchiel, s/c DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO.
5- KOUFIONOU Koffitche, s/c DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO.
6- KOUEVI Ekoué , s/c DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO
7- KPEKOU Ezin Sylvestre, s/c DOUMEGNN Koffi, 11 BP 48 Lomé 11
8- ATTIOGBE-AGBEMADON B. Mensah, S/C SAGBADJELOU, 130 BP 39 Aného
9-  AGBOLO Apelete, s/c DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO
10- ADOKOU Folly, s/c GBEGLO Koffi, 07 BP 13169 Lome 11
11- DOUMEGNON Koffi 11 BP 48 Lome 11, Lomé-Togo
12- ATCHOU-DETTE Koami : BP 371 Lomé- Togo
13- DEGBE Zissou, Enseignant EPP MELONKOU, S/C IEPP Lacs EST BP 114 Aného
14- DEGBE Agossou, Enseignant EPP ZANVE, S/C IEPP Lacs EST, BP 114 Aneho
15- AVOMENOU Kodjovi, BP 134 Aného
16- AGBENOU Kokou K. M. Joseph, Professeur au Lycée de Zébévi BP 104 Aneho
17- GBEGLO Dzifa, s/c DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11, Togo
18- BOBI Komlavi , s/c DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11, Togo
19-  AMOUZOUVI Ekoué Attah, BP 61826 Lomé-Togolando
20-  FIOKOUNA Kokou, s/c SAGBADJELOU Kokou , 130 BP 39 Aného.
21-  AKPAYEDO Kodjo, s/c DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11, Togo
22-  AGBEHOU Ayaovi, s/c DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11, Togo
23-  HOUNOU Komi, s/c DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11, Togo
24-  HOUNKPE Kodjo, s/c SAGBADJELOU Kokou, 130 BP 39 Aného
 
La gvidantaro pretigos la liston kaj ghin transdonos al la estraro de UTE por sendo al UEA.
S-ro GBEGLO Koffi estas elektita komitatano A de UTE che UEA, dum, la prezidanto de JOTE, nome s-ro KEDE GADJI estas elektita komitatano A de JOTE
che TEJO.
   Ni skribu al CO de UEA por ke la adreso de UTE aperu en landa agado. La kunvenhoro por la venontaj komitatkunsidoj estas fiksita je la 9-a horo. La gvidantaro
de UTE proponu regularon pri la akurateco kaj la estraro proponu ion por starigi solidarecan kason. Same la estraro proponu modifojn en la statutoj de UTE.  
La gvidantaro starigu grupon vacapan por la nunaj membroj de UTE.
   La estraro de UTE jam pretigis la jarraportojn kaj la programbugheton de UTE kaj ilin jam transsendis al la Afrika Oficejo de UEA, kaj al la CO de UEA.
     
Promesoj por subteni la lupagon de UTE en 2017
- BOBI Komlnavi :  500 F CFA monate
- ATTIOGBE-AGBEMADON Mensah Biova Bonaventure :  2000 F CFA monate
- DOUMEGNON Koffi : 1000 FCFA monate
- GBEGLO Koffi : 1000 FCFA monate
- ADOKOU Folly:  500 F CFA monate
- AGBEHOU Ayaovi  : 500 F CFA monate.

 La financoj de UTE montras en la kaso nun 32 590 F CFA dum la jara saldo estas 26 740 F CFA. Menciindas, ke por pagi la lupagon de la luita chambro de
UTE, la asocio estas devigata prunti che Afrika Centro Esperantista 108000 F CFA egalvalora al dek du monata lupago por 2017.

7. 25-a TEK :
Loko :  Vogan au Aného.
Dato :  De la 29-a ghis la 31-a de decembro 2017.
Temo :  Proponoj : Al la nova vojo de « ATTIOGBE AGBEMADON Mensah »,  La vojo  (de Ludoviko Lazaro Zamenhof) de « GBEGLO Koffi »
En la ceterajhoj, la 11 komitatanoj ricevis kompensmonon pro la veturado, kio finis komitatkunsidon je la 15-a kaj 2 minutoj.
                                                            Raportis Koffi DOUMEGNON


====================
EL LIBERA FOLIO
====================
Pri la malklara situacio naskita de la organizado de IJK en Togolando aperis artikoloj en la retgazeto LIBERA FOLIO. Jen du el ili !

1- Ne klaras kiu invitis IJK-n al Afriko
------------------------------------------
Lau la TEJO-estrarano pri kongresoj, la venontjara IJK estis invitita al Togolando interalie de la landa sekcio de TEJO. Tamen lau Gbeglo Koffi, unu el la gvidantoj
de Unuigo Togolanda por Esperanto, tia invito ne ekzistas.
Responde al demandoj de Libera Folio, la estrarano de TEJO pri kongresoj, Arina Osipova, rakontas ke la rapida okazigo de Internacia Junulara Kongreso en
Afriko igis inda post kiam TEJO sukcesis gajni grandan subvencion de EU por europa-afrika kunlaboro.
– Burundo estis cefa kandidato por sekvontjara IJK, tamen la Estraro decidis ne okazigi la Kongreson tie pro sekurecaj kialoj. La proponitaj kondicoj de Kongo
Kinsasa ne kontentigis la Estraron, tial la kandidatigo ne estis elektita. Restis Togolando kaj Benino, klarigas Arina Osipova.
Togolando lau si estis elektita, car en Benino jam estis okazonta alia renkontigo kadre de la sama subvenciata projekto.
– Dum IJK 2016 en Vroclavo la TEJO-Estraro kunsidis kun Adjévi Adjé, kunordiganto de la Afrika Komisiono de UEA, li proponis kongresi en Togolando al ni kaj
al JOTE (Junulara Organiza de Togolandaj Esperantistoj). Cetere en januaro JOTE jam esprimis sian fortan deziron al la Estraro organizi la kongreson, sed tiam ne finvenis la kandidatigo. Post la IJK, ni denove komunikigis kun junaj togolandanoj kaj la reago estis entuziasma.
Kiu estas la invitinto de la IJK en Togolando?
– La invitinto de IJK 2017 estas JOTE kun la Afrika Komisiono de UEA. BOJE (Benina Organizo de Junaj Esperantistoj) esprimas sian deziron kunlabori pri la
Kongreso.
Lau Gbeglo Koffi, unu el la cefaj korifeoj de Unuigo Togolanda por Esperanto kaj komitatano de la asocio, tia invito de JOTE tamen tute ne ekzistas.
– JOTE estas integra parto de UTE. Gi tute ne havas propran komitaton. Giaj estraranoj estas komitatanoj de UTE. Pri ciu agado en UTE decidas JOTE kaj UTE
komune dum komitatkunsido. La financojn de JOTE donas UTE. Neniam aperis en la komitato de UTE diskuto pri IJK en Togolando. Tion diras ankau la aliaj
komitatanoj de UTE. La raportoj pri ciuj komitataj kunsidoj estas publikigitaj. Ciuj povas konntroli kion mi nun diras Do, JOTE tute ne invitis. Mi tute ne scias, cu iu
estrarano de JOTE parolis nome de JOTE. Pri tio oni esploru. Kion ni sciu, tio estas, ke nek JOTE nek UTE respondecas pri tiu invito.
En la nunaj kondicoj Gbeglo Koffi opinias maltauga la okazigon de IJK, Universala Kongreso au ajna alia internacia renkontigo en Afriko, car lau li la organizantoj ne
sufice interkonsiligas kun afrikanoj kaj la arangoj tial ne utilos por Esperanto en Afriko.
– Kion oni tuj sciu, tio estas ke IJK tute ne povas en tiu ci kaco okazi en Togolando, car la movado en Togolando tute ne povas plu akcepti, ke agado de UEA en
Afriko detruu tiun ci harmonion, kiun togolandaj esperantistoj ege sinceraj kaj honestaj konstruis kaj ciutage flegas malgrau la konduto de tiuj togolandaj esperantistoj,
kiujn siamaniere ribeligas UEA-gvidantoj preskau nur por sia gloro kaj tegmenteca pozicio en Esperantujo.
Responde al Gbeglo Koffi, Arina Osipova plu insistas, ke invito ja venis de JOTE. Si tamen ne diras, kiu subskribis gin nome de la asocio:
– La unuan version de la IJK-formularo ni ricevis komence de augusto, tuj post la fino de UK. Tiam la formularon sendis komitatano A de TEJO por JOTE nome de
la Afrika Komisiono de UEA. Poste la formularo estis prilaborita kaj aldonigis novaj informoj. La invitinto de IJK 2017 en la urbo Aneho estas Junulara Organizo de
Togolandaj Esperantistoj.
La komitatano A de TEJO por JOTE estas Koffitchè Kofinou, kaj en la retposta diskutejo de TEJO estis disvastigita invitilo kun interalie lia nomo – sed sen indiko
pri JOTE. Lau Gbeglo Koffi li ankau ne estis rajtigita fari inviton nome de JOTE. Arina Osipova ne volas komenti la temon.
– Mi kredas, ke pri rilatoj inter JOTE kaj UTE vi povas rekte paroli kun JOTE-anoj, car mi ne povas paroli pri la situacio je ilia nomo. Samkiel Gbeglo Koffi, kiu
delonge ne plu estas junulo kaj certe ne povas paroli nome de la junularo.


2-  Novaj malklarajoj cirkau la afrika IJK
-------------------------------------------

TEJO ricevis europan subvencion de 130.000 euroj por projekto, kadre de kiu okazu IJK en Afriko. Kiel oficiala partnera organizajo en la projekto estis trompe
anoncita Unuigo Togolanda por Esperanto. La gvidorganoj de UTE ne estis informitaj pri la "partnereco" kaj nun planas oficiale protesti ce EU-organoj.

De tempo al tempo en TEJO levigis la demando pri Internacia Junulara Kongreso en Afriko. Longe oni konsideris la kondicojn ne maturaj por tia entrepreno, sed
kiam TEJO sukcesis gajni grandan EU-subvencion por sia afrika projekto, la tuja organizado de IJK en Afriko igis nepra prioritato por ne perdi la monon.

Cetere, por ricevi subvencion, TEJO devas mem investi en la projekton pli ol 13.000 eurojn. Dum la ci-jara IJK la estraro de TEJO ne informis sian propran
komitaton pri tiu deviga elspezo, sed jam unu semajnon poste gi lancis monkolekton dum la UK por havigi la necesan monon.
Kadre de la projekto Afrika Europa Junulara Kapabligo (AEJK), TEJO lau la oficiala projektopriskribo intencas kunlabori kun tri aliaj junularaj organizajoj en
Europo (Pollando, Italio, Slovakio) kaj kvar junularaj organizajoj en Afriko (DR Kongo, Togolando, Benino kaj Burundo). La oficiala celo de la programo estas
trejnado de junularaj aktivuloj, kaj gi inkluzivas kvar renkontigojn de europaj kaj afrikaj junuloj, inter kiuj unu okazu dum IJK en Afriko en 2017.

Neniu el la "afrikaj junularaj organizajoj" indikitaj en la projektaj dokumentoj efektive estas junulara – temas simple pri la landaj asocioj de UEA en la koncernaj
landoj. Sed ec pli mirinde estas, ke la gvidorganoj de Unuigo Togolanda por Esperanto (UTE), la landa asocio de UEA en la lando kie devus okazi la venontjara IJK,
neniam estis informitaj, ke UTE estas "partnera organizajo" en projekto kiun EU subvencias per 130.000 euroj.
Gbeglo Koffi, komitatano de UTE kaj unu el la korifeoj de la togolanda Esperanto-movado, ekscias pri la asertata rolo de UTE en la EU-financata projekto de
TEJO nur kiam Libera Folio demandas al li pri giaj detaloj.
– UTE tute ne estas tia partnero de la projekto. Se io tia estus, mi scius, kaj tion dirus ciuj aliaj komitatanoj.
En la projektaj dokumentoj kiujn TEJO sendis al la EU-instanco kiu administras la projekt-subvencion, oni oficiale indikis ke UTE estas partnera organizajo. Tamen,
anstatau kontaktinformoj de UTE en la dokumentoj estas ligo al la retejo de tute alia organizajo, Agado por progresigo de Esperanto en Togolando (APETO).

Pro la diversaj malklarajoj cirkau la afero UTE intertempe faris sajne definitivan decidon ne partopreni en la organizado de la planata venontjara IJK en Togolando.
Krome la komitato de UTE lau Gbeglo Koffi nun diskutos, cu necesas oficiale informi la koncernajn EU-instancojn, ke UTE neniam konsentis esti partnero en la
koncerna projekto.
Lau Michael Boris Mandirola, la prezidanto de TEJO, la retirigo de UTE ne malhelpos la projekton:
– La IJK okazos en Aného kiel planite kaj la AEJK (la EU-Afrika projekto) bone disvolvigos, cu kun UTE, cu kun alia togolanda partnero se gi preferas rezigni je ci
tiu sanco.

Libera Folio: Sed kiel povas esti, ke UTE en la projektaj dokumentoj estas indikita kiel partnero, dum la gvidorganoj de UTE tute ne estis informitaj pri tio?
Michael Boris Mandirola: – La europa agentejo EACEA postulis diversajn dokumentojn pri UTE kaj ni ilin ciam ricevis tute enorde de Adjévi kun lia subskribo kiel
laulega reprezentanto. Mi do apenau komprenus kiel eblas ke UTE jus eksciintus pri la afero; cetere /temas pri/ projekto pri kiu TEJO abunde komunikas ekde la
aprobo antau 6 monatoj.

Adjévi Adjé, kun kiu TEJO komunikis pri la partnereco de UTE, chesis esti la prezidanto de la organizajo jam antau du jaroj. Kiam Libera Folio demandas lin pri lia
rolo, li tamen sajnas plu opinii sin prezidanto:
– Nun mi ne scias kial Gbeglo decidis manipuli la situacion favore al lia dekomenca starpunkto kontraustari kaj ciujn agadojn de UEA/TEJO kaj tiujn, kiuj proksimas
al tiuj agadoj en la kontinento. Se vere finigis mia prezidanta ofico ce UTE kial oni do ne informis la landan instancon kiu rekonas UTE kaj gisdatigis la retejon de
UTE?

Gbeglo Koffi estas antaua estrarano de UEA, sed konfliktas kun la asocio ekde 2005, kiam la estraro de UEA ne volis daurigi la Afrikan Oficejon de UEA sub lia
gvido, sed movis gin el Togolando al Benino.
Gbeglo Koffi nun diras, ke Adjévi Adjé, dum kies prezidperiodo UTE estis oficiale registrita kiel asocio, senrajte konservas ce si la registrigan dokumenton de UTE,
kaj tial ne eblas gisdatigi la informojn ce la oficialaj instancoj.
– La komitato de UTE/JOTE decidis pacienci gis la 19-a de decembro 2016, kaj se gis tiam li ne estos redoninta la kvitancon, la afero iros al la justico, diras Gbeglo
Koffi.

En nefermita letero al la prezidanto de UEA la estraro de UTE nun krome minacas, ke la tuta asocio eliros el UEA, se ne cesos "surtretadoj" kontrau UTE fare de
UEA. Kiel ekzemplon de la problemoj la letero mencias, ke la generala direktoro de UEA jus vizitis Togolandon, sed ne kontaktis la prezidanton de UTE. Tiu vizito
krome okazis kadre de la EU-subvencio, kiel parto de la preparoj por la IJK.
Sendepende de tio, kio rezultos el la diversaj enmovadaj konfliktoj, la perspektivoj de TEJO ce la europaj subvenciaj instancoj apenau plibonigos, se UTE oficiale
protestos kontrau la fakto, ke persono, kiu jam de du jaroj ne prezidas la organizajon, tamen agas gianome en finance signifa rolo.


***************************
I N F O R M O J
**************************

1- Havi fresdatajn informojn pri Esperanto en via lando
-----------------------------------------------------
Se vi havas retadreson, UTE forte rekomendas al vi aligi al la jenaj  cefaj   diskuta kaj informa listoj de UTE, kio helpos vin :
ricevi la oficialan periodajon Alvoko de UTE, tuj post gia apero.
Informigi pri fresaj E-informoj en Togolando.


2- Kiel rapide aligi al la komunikaj listoj de UTE?
-----------------------------------------------
Sendu malplenan mesagon al :
- togolandaj-esperantistoj@yahoogroupes.fr 
- ute-membraro@googlegroups.com (se vi estas membro de UTE)=============================================================
LA NOVA GVIDORGANOJ DE UNUIJO TOGOLANDA POR ESPERANTO (UTE)
===========================================================

La komitato konsistas el reprezentantoj de E-kluboj kaj individuaj membroj de UTE, el kiuj estis elektitaj la gvidantaro de la komitato, la estraranoj de UTE,
kaj tiuj de JOTE (Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj).1- Gvidantaro de la komitato

=========================
-  Estro : AGBOLO Apelete

-  Vicestro : ADOKOU Folly

-  Protokolanto : DOUMEGNON Koffi
– Dua Protokolanto: KPEKOU Sylvestre2- Estraro de UTE
==============
– Prezidanto :  ATTAGLO Kokou Evieyneame

 - Vicprezidanto : GBEGLO KofFi

-  Generala Sekretario :AGBEHOU Ayaovi

-  Kasisto : ATTIOGBE-AGBEMADON Mensah Biova

– Vicsekretario : AMOUZOUVI Ekoue Attah3- Estraro de JOTE

==================
– Prezidanto : KEDE GADJI Ezechiel

- Vicprezidanto : KOUEVI Ekoue Mawuto

-  Generala Sekretario : KOUFIONOU Koffitche

- Respondeculo pri financoj : En la mano de la prezidanto

- Vicsekretatio : BOBI Komlavi

Ceteraj membroj de la komitato
==============================

1- AVOMENOU Kodjovi
2- SAGBADJELOU Kokou
3- SASSOU Ewoe Valentine
4- DEGBE Agossou
5- DEGBE Zissou
6- AKPAYEDO Kodjo
7- ATCHOU-DETTE Koami
8- GBEGLO Dzifa
9- AGBENOU Kokou Maxime
10- HOUNOU  Komi
11- FIOKOUNA  Kokou============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raporto pri la komitatkunsido de la 14-a de februaro 2015

 

Tagordo : 
1) Raporto pri la komitatkunsido dum la 22-a TEK kaj kontrolo de farendaĵoj.
2) Vortoj pri la renkontiĝo inter la triopa estraro.
3) Paŝoj de la estraroj de UTE kaj de JOTE en 2015.
 - Diversaj kotizoj
4) Starigo de diversaj komisionoj de UTE por 2015.
5) Elekto de komitatano A de UTE ĉe UEA
6) Formado de la estraro de JOTE pri la disvastigo de Esperanto tra Togolando.
7) 23-a TEK : dato, loko, temo.
- Ceteraĵoj


Dudek kvin minutoj post la dek unua horo, la kunvenon lanĉis la estro de la komitatestro, nome AGBOLO Apelete Didier kun aldono de kelkaj punktoj fare de la komitatanoj kaj tiel la tagordo estis aprobitaj de preskaŭ ĉiuj partoprenantoj. La raporton pri la lasta komitatkunsido okazinta dum la 22-a TEK legis s-ro AGBOLO Apelete, kun aprobo de la aliaj ĉeestantoj.

2.) vortojn pri la renkontiĝoj inter la triopa estraro tralegis laŭte ADOKOU Folly, la vicestro de la komitato. Reagoj pri la punkto koncernis la malnovajn esperantistojn, kiuj ŝatus trovi alian lokon por la komitatkunsido, bedaŭrinde ĝis nun nenio estis farita tiucele de la nova estraro, kaj tial la komitatkunsido de UTE pluokazas en Instituto Zamenhof. Pormomente la komitato preferas gardi la malnovan sidejon de la asocio UTE, ripari tion, kio difektiĝis, kaj repagi ĉiujn ŝuldojn. La komisiono pri la rearanĝo de la sidejo de UTE konsistas el la komisiono pri la posedaĵoj nome GBEGLO Dzifa, DETTE Koami, la estraro de JOTE kaj la prizorganto de la luita ĉambro. La rearanĝo de la ĉambro okazos sabate la 28-an de februaro 2015 je la 15a horo. Antaŭ tio, la vicestro de la komitato vizitos la lokon por vidi la tegementon kiu difektiĝis kaj rapide sendi la prezproponon por la laboro.

Kiel promesite, jenaj komitatanoj kotizis por la lupago januara kaj februara 2015 de UTE-a luita ĉambro: 
1- ATTIOGBE-AGBEMADON Biova Mensah : 2000 F CFA
2- GBEGLO Koffi Koffi : 2000 F CFA
3- DOUMEGNON Koffi : 2000 F CFA
4- SAGBADJELOU Kokou : 2000 F CFA
Restas s-ro ALATE Kossi Adzewoda kiu promesis plenumi sian promeson fine de februaro kaj gesinjoroj AGBEHOU Ayaovi, GBEGLO Dzifa, kaj SASSOU Ewoè Valentine, kiuj ne ĉeestis la komitatkunsidon.
 
Pri la poŝtkesto, la komitato decidis reakiri la malnovan poŝtkeston, kiu kostas je 96000 F CFA . La estraro zorgos pri tiu ĉi urĝa tasko. JOTE ne prezentis jarraportojn 2014, tamen ili buŝe parolis pri la agado en 2014, kie ili propagandis Esperanton tra kelkaj eklezioj kaj lernejoj, la elspezoj altiĝas je 6000 FCFA, kaj restas en la kaso de JOTE por la agado 2015, 4000 F CFA. La agadkampo de JOTE precipe estas la informado kaj la estro de la komitato nome AGBOLO Didier helpos ĝin sukcesplene plenumi tiun taskon.
Legis la financan kaj moralan raportojn de UTE s-ro AGBOLO Apelete, kiun la respondeculinoj pri financoj metis je lia dispono. Estis kelkaj eraroj en la financa raporto, kiun s-roj AGBOLO Apelete, DOUMEGNON Koffi kaj SAGBADJELOU Kokou devas korekti fine de la kunveno. La komitato pluatendas la raportojn de la kluboj, kiuj ricevis subvenciojn en 2014, kaj ne prezentis jarfinan raporton, temas pri la klubo KEK kaj Zamenhof de Lome. Kion fari por koni la verajn membrojn de UTE? 
Listo de membroj de UTE : 
1- ATTAGLO Kokou Eviényeame, S/C DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO.
2- HUNKPORTIE Mawuéna, S/C DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO.
3- AGBEHOU Ayaovi : S/C DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO.
4- AKPAYEDO Kodjo , S/C DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO.
5- SASSOU Ewoé Valentine, S/C SAGBADJELOU Kokou , 130 BP 39 Aného
6- SAGBADJELOU Kokou , 130 BP 39 Aného
7- KEDE GADJI Hézéchiel , S/C DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO.
8- KOUFIONOU Koffitche, , S/C DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO.
9- ALATE Kossi Adzewda, S/C DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO.
10- KOUEVI Ekoué , S/C DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO
11- DJONKO Kodjo Rulisco , S/C DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO
12- ADJE Adjevi, 06 BP 61807 Lomé 06, Lomé-Togo
13- ATTIOGBE-AGBEMADON B. Mensah, , S/C SAGBADJELOU Kokou , 130 BP 39 Aného
14- AGBOLO Apelete , S/C AKOVI Séwa 07 BP 12316 Lomé 07
15- ADOKOU Folly, S/C GBEGLO Koffi , 07 BP 13169 Lome 11
16- DOUMEGNON Koffi 11 BP 48 Lome 11, Lomé-Togo
17- GBEGLO Koffi 07 BP 13169 Lome 07, Lomé-Togo.
18- GBEGLO Dzifa S/C DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO
19- ATCHOU-DETTE Koami
 20- AFANTCHAO-BIAKOU Yao 
21- AGBEHOU Koffi : S/C DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO. 
22- AGBOSSOU Kossi : S/C DOUMEGNON Koffi, 11 BP 48 Lomé 11 TOGO. 
Al tiu ĉi listo, aldoniĝos 5 klubanoj de la klubo Zamenhof de Lome.
Malnovajn membrojn de UTE aŭ ĉiujn aliajn esperantistojn vivantajn en Togolando la komitatanoj urĝe informu por ke ili fariĝu membroj de la asocio pagante nur la membrokotizojn. La ĝisdatigo de tiu ĉi membraro de UTE daŭrigos ĝis la fino de oktobro 2015, post tiu dato ĉiu kiu aliĝos al la asocio pagos unue la aliĝkotizon kaj poste ĉiujare la membrokotizon.
Memorigo pri diversaj kotizoj en la 2015 : 
Membroj de kluboj
Ili aliĝas tra la klubo. La aliĝkotizo estas 200 F kaj la membrokotizo, 1 000 F.
Individuaj membroj
La aliĝkotizo estas 1 000 F, dum la membro-kotizo 2 000 F.
Kotizo por la 23-a TEK (Togolanda Esperanta-Kongreso)
Ĝis La 31-a de oktobro 2015, la aliĝkotizo estas 1500 F. Ĝi estas 1750 F en novembro 2015 kaj 2000 F en decembro. Ju pli frue oni aliĝas, des pli malaltan kotizon oni pagas.
La komitato rememorigas al ĉiuj komitatanoj, ke ili devas pagi la jarkotizojn pli frue por helpi solvi multajn financajn problemojn de la asocio. 
- Komisionoj/Komisiitoj
El siaj membroj la komitato elektis iujn por zorgi pri apartaj taskoj.
Komisionoj
- Komisiono pri posedaĵoj de UTE : la membroj estas GBEGLO Dzifa kaj ATCHOU-DETTE Koami.
- Komisiono pri financa kontrolo : La membroj estas DOUMEGNON Koffi kaj AGBOLO Didier
- Komisiono pri redaktato de la asocia periodaĵo : zorgas ADJE Adjévi kaj DOUMEGNON Koffi, dum la provlegado zorgas GBEGLO Koffi
- Komisiono pri retaj aferoj : la membroj estas AGBOLO Apelete, DOUMEGNON Koffi kaj GBEGLO Koffi, dum la enretigo de dokumentoj en la paĝaron de UTE zorgos ADJE Adjevi
- Komisiono por la renovigo de la ĉambro de UTE: komisiono pri posedaĵoj, la estraro de JOTE, kaj la prizorganto de la ĉambro.
Komisiito pri serĉado de mecenatoj/mondonantoj al UTE: GBEGLO Koffi zorgas pri tiu ĉi laboro.
La komitato decidis atendi ĝis la fino de la nuna mandato antaŭ ol elekti novan komitatanon A de UTE ĉe UEA. Agbolo Apelete laborigos la estraron de JOTE por perfekte disvastigi Esperanton en Togolando. La 7-an de marto 2015 je la 9-a horo, la estro de la komitato formos ĉiujn estraranojn de JOTE por bone plenumi iliajn taskojn. 
Li sendos sian preparitan kursotekson al la retlisto de la komitato, ke komitatanoj povu kontribui al ĝia definitivigo.
La 23-a TEK. La komitato planas ĝin organizi en Vogan. S-ro Attiogbe-Agbemadon havas la taskon esplori lokojn en Vogan. 
Dato de la kongreso: de la 25-a ĝis la 27-a de decembro 2015, kio signifas ke la kongreso okazos dum tri tagoj, kiel en la oraj momentoj.
Temo : «Paŝo al plena posedo». 
Estis korektoj en la jam aperinta Alvoko N°45, la komitatanoj preferus, ke la listo de UTE membraro koncernu nur la membrojn de UTE, dum la listo por togolandaj esperantistoj koncernu ĉiujn esperantistojn en la mondo. 
- La unua korekto koncernas foton metitan ĉe la raporto pri la komitatkunsido de majo 2014. La foto montris ne la partoprenantojn de tiu ĉi kunsido, sed foton de tute alia komitatkunsido.
- Due, pri retlisto aperis <esperanto-en-togolando@yahoogroups.com >, dum funkcias ankaŭ <togolandaj-esperantistoj@yahoogroupes.fr>. La membroj de tiuj retlistoj estas ne nur UTE-membroj, sed ankaŭ esperantistoj tra la mondo. Necesas havi retliston nur por UTE-membroj. Ĝi ja ekzistas. Ankaŭ ĝi aperu en ALVOKO. Ĝi estas <ute-membraro@googlegroups.com>. Necesas kontroli, ĉu ĝi havas nur UTE-membrojn kaj ĉiujn.
Estas propono meti tiujn listojn en la venontan numeron de Alvoko por ke ĉiu faru sian elekton. Pro la demisio de la respondeculo pri financoj de UTE s-ino SAASOU Ewoè, s-ro AGBOSSOU Kossi akceptis plenumi tiun taskon dum tiu ĉi mandato de la estraro de UTE.

Fine de la kunveno, la komitatestro kun granda aflikto informis la komitatanojn pri la subita forpaso de Hans Bakker, eminenta persono en la togolanda E-movado. La kunveno finiĝis ĉirkaŭ kvardek du minutoj post la dek kvina.
Por la komitato,
La protokolanto

Koffi DOUMEGNON 

  UTE vizitis Togolandan komisionon por UNESCO

Gbeglo Koffi enmanigas la donacaĵon al la pedagogia respondeculo de la elementa lernejo
Gbeglo Koffi enmanigas la donacaĵon al la pedagogia respondeculo de la elementa lernejo

IZo jam 10jariĝis!

  

Ni estis ĉirkaŭ 140 homoj kiuj respondis ĉeeste al la invito de TIETo, okaze de la dekjara jubileo de la lernejo Instituto Zamenhof (IZo) sabate, la 13-an de septembro 2014.

 

Fakte estas danke al tiu asocio – TIETTI Instituto de Esperanto en Togolando (TIETo), ke IZo estis fondita en la Togolanda ĉefurbo ekde la 2004-aj jaroj. Estis okazaĵo dum kiu mal- kaj novaj gelernantoj, gepatroj de lernantoj, personaro de la lernejo, estraranoj de la Landa Asocio UTE kaj amikoj renkontiĝis.

 

La bonvenigo en la festaj aktivaĵoj estis fakte tre varma flanke de la stevardinoj, kio ebligis al invititoj tuj ekscii ĉe kiu tablo sidiĝi, ĉar estis multaj tabloj kaj pluraj kategorioj de gastoj. La sinteno fakte ebligis pasigi bonajn momentojn kaj agrablajn interŝanĝojn.

 

Kanta kaj danca prezentoj de la lerneja ĥorgrupo, kantprezentaĵo de la muzikgrupo CPC, bonveniga parolado de la pedagogia direktoro de IZo, parolado de la reprezentanto de eksaj lernantoj de IZo, deklamo de poemoj, parolado de la prezidanto de la asocio de gepatroj, kantprezento de profesia kantisto, voĉlegado de ricevitaj salutmesaĝoj, prezento pri la historio de IZo, diversaj ludoj, prezento de la lingvo la internacia lingvo, disdono de premioj kaj sukcesatestoj al la partoprenintoj de la feriaj kursoj, donacaĵo al la pedagogia respondeculo de la elementa lernejo… jen ĉio, kio konsistigis la festan programon.

 

Poste sekvis projekcio de filmoj, en kiuj sekvencoj pri la vivo ĉirkaŭ IZo estis montritaj. Samperiode, la tagmanĝo ofertis kelkajn lokajn specialaĵojn, pladojn kiujn oni volonte gustumis, dum la konversacioj viglis laŭmezure kiel la bildoj paradis ĉe la ekrano starigita meze de la festejo. Ĉiu povis ĝui la diversajn prezentaĵojn kaj ŝati la talentojn de la gelernantoj, de artistoj kaj de la kuiristinoj.

 

IZo fakte estas privata nekomerccela lernejo kun ĉir 600 lernantoj ĉiujare. La lernejo instruas la oficialan lerno-programon en Togolando, sed ĝi ankaŭ aranĝas kursojn de Esperanto ne nur por siaj gelernantoj, sed ankaŭ por ĉiuj eksteraj personoj kiuj interesiĝas pri la lernado de la internacia lingvo Esperanto.

 

La fondintoj de IZo ne pretas resti je la nuna etapo. Ili havas aliajn ambiciojn por pli kaj plue evoluigi tiun unikan lernejon. Ili, ekzemple, deziras krei mezlernejon, kies komencan paŝon konsistigos subtenkursoj en diversaj lernobjektoj al lernintoj de IZo nun en liceoj. Plie ili ankaŭ intencas fari de IZo metiejon por gelernantoj, kiuj ne havas la rimedojn daŭrigi la studon post la finlernado en la lernejo, dum Esperanto-programoj pluiros sine de la lernejo.

 

Afiŝita 18.09.2014

---

Adjé Adjévi

Prezidanto de UTE 

 

 

______________________________________

 

 

  

Togolanda Esperanto Kongreso jam dudek-unuan fojon!

 

La 21-a Togolanda Esperanto Kongreso (TEK) ankoraŭfoje kaj sinsekve okazis en Instituto Zamenhof (IZo), lernejo kies valoro en kaj ekster Esperantujo ne plu estas priskribinda. La renkontiĝo disvolviĝis sukcese kun forta partopreno de la gelernantoj de IZo de la 20-a ĝis la 21-a de decembro 2013.

 

“La gelernantoj de Instituto Zamenhof pruvas, ke ili pretas daŭrigi la laborojn de la antaŭuloj. Jen ili savis la 21-an Togo-landan E-Kongreson“, komentis unu el la plej elstaraj esperantistoj togolandaj. Fakte, IZo lernejanoj diversmaniere helpis en la kongresa organizado kaj oni povas diri, ke danke al ili povis okazi dutaga Kongreso.

 

La 20-an de decembro komenciĝis la kongreso per ekskurso. La sekvan tagon estis la apoteozo kun diskutoj kaj la ĉefa temo estis: "Zamenhof kaj Mandela, du malsamaj homoj kun sama destino".

 

Per tiu ĉi temo, la organizantoj elmontris al la kongresanoj la similaĵojn en la laboro de Zamenhof kompare kun tiu de Mandela al la popoloj de Sudafriko kaj kiel la laboro de tiuj du personoj kontribuas al la paco, interkompreniĝo, toleremo, solidareco en la mondo. “Ajn objektiva observanto estus asertinta, ke tiuj du historiaj figuroj estas nekontesteble ligita laŭ sorto. Ni eĉ kuraĝas diri, ke Nelson Mandela estas la enkarniĝo de Lazare ZAMENHOF laŭ vidpunkto de siaj idealoj“, tiel konkludis la organizantoj.

 

Por multaj el partoprenintoj, la 21-a kongresa etoso estis vere ĝojiga kaj ĝuinda pro diversaj ludoj kaj interesigaj eroj, kiuj konsistigis la kongresan programon.

 

 

                                                                                                                   El revuo Babilanto 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

17-a TEK : LA RAPORTO

La laboroj de 17-a Togolanda Esperanto Kongreso tuj komenciĝis je la alveno de la gekongresanoj, la 26-an de decembro 2009 ĉirkaŭ la 9-a horo. Dum iuj vagadas rikone la kongresurbon kaj propagande al Esperanto, aliaj sidiĝis por progresiga kurso. Je la 16-a horo okazis la unua komitatkunsido. El la dek punktoj de la tagordo, kvar estis pridiskutitaj. Aŭdiĝis la raporto de la protokolanto de la komitato rilate la kunsidon de la 7-a de novembro 2009. Kontrolo de la farendaj taskoj, raporto de la Kongresa Organiza Komitato, registriĝo kaj hejpaĝo de UTE, estis la punktoj kiujn la komitatanoj pridiskutis ĝis la 19-a horo.

Antaŭtesto al diversaj ekzamenoj, ĝenerala kurso al la gekongresanoj kaj kultura vespero fermis la tagon je la 2-a kaj duono.

La sekvan tagon, okazis la malferma ceremonio gvide de la komitatestro. Antaŭ tio okazis diskuto rondo pri la temo « seksa orientiĝo ». dume, la kongresanoj donis siajn vidpunktojn pri samseksamo kaj ties konsekvencoj cele la praktikantojn, precipe ilian eksterigon el la societo.

La prezentado de la kongresa temo « DISKRIMINACIO, ĈU IE UTILAS ? » kaj ties diskuto, vizito al ekspozicio de esperantataĵoj kondukis la kongresanoj al tagmanĝo.

Notinde, ke la kongreso ricevis dek tri salutmesaĝoj de esperantistoj el la tuta mondo. Tiujn mesaĝojn sendis gesinjoroj :

Hans BAKKER (Nederlando)

Probal DASGUPTA (Barato/ prezidanto de UEA)

Giorgio SILFER (Konsulo de la Esperanta Civito)

Renato CORSETTI (Italio / kaj nome de UEA)

Vladka CHVATALOVA (Ĉeĥio)

Kossi Super WOUDJI (Senegalio)

Princo Henry OGUINYE (Nigherio)

NELLY Holevitch

Emile MALANDA (D R Kongolando)

Haldo VEDIN

Anita DAGMARSDOTTER

Ludmila SRBOV

Cecilia PRUDKIN (Argentino)

Posttagmeze, okazis futbal matĉo inter la kongresa teamo kaj loka teamo. La gastoj gajnis la kongresan tramon per unu (1) kontrau nulo (0).

Daŭris poste en la nokto la diversaj ekzamenoj ĝis la 22-a horo kiam komenciĝis la kongresa balo kune kun la kvizo- dum kiu multaj kongresanoj gajnis, ĉu loterie, lude aŭ aŭkcie, interesajn premiojn. La tuta afero prolonĝiĝis ĝis la 3-a horo.

La lastan tagon, frumatene, ĉiuj gekongresanoj malgraŭ la laciĝo kaj la apudmara frosto, ellitiĝis por purigi la kongresejon.

Sekvis poste la fino de la ekzamenoj. La programero « Afrika Centro Esperantista (ACE) klarigas » malfermis la ĝeneralan asembleon. Dume, oni prezentis kaj klarigis la laborojn de tiu ĉi organizaĵo. La sekvo de la komitatkunsido por elĉerpi la la lastajn punktojn tuj sekvis. Adoptiĝis la strategia laborplano de la agadoj de UTE.

La diversaj kunvendatoj kaj kotizoj prezentiĝas jene :

1-a triopa kunsido : 27-an de februaro 2010

1-a Plena komitatkunsido: 27-an de marto 2010

2-a Triopa kunsido: 25-an de septembro 2010

2-a plena komitatkunsido: 6-an de novembro 2010

Aliĝkotizoj al UTE:

 • Klubanoj: 200 FCFA
 • Unuopuloj: 500 FCFA

Jarkotizoj:

 • 250 FCFA por klubanoj kaj 1000 FCFA por unuopuloj.

La kongreskotizo por la 18-a TEK:

 • Ghis oktobro 2010 : 1000 FCFA
 • En novembro 2010 : 1250 FCFA
 • Decembro 2010 : 1500 FCFA

 

La lokon kaj daton de la 18-a Togolanda Esperanto Kongreso prizorgos la estraro de UTE kaj publikigos ĝin.

La komitatanoj decidis konfidi la kason de la asocio al la vicprezidanto de UTE. Tamen, laŭ bezone, oni elektos novan kasiston.

Kreiĝis nova brancho de UTE : Feminismo en Unuiĝo Togolanda por Esperanto (FUTE). ĝin gvidas sinjorinoj SAGBADJELOU Ewoe kaj KOSSIVI Afi Djatougbe.

La komitato respondecis homojn kaj asocioj por rilati nome de la asocio kun la diversaj E-tendencoj :

 

FUTE rilatos kun FEM (Feminisma Esperanto-Movado)

s-ro SAGBADJELOU Kokou rilatos kun SAT

s-ro GBEGLO rilatos kun MAS

TIETO rilatos kun la Esperanta Civito.

La estraro rilatos kun HP por scii chug hi plu okuâs sian postenon en UTE.

 • Rezultoj de la diversaj ekzamenoj :

Al ekzameno A, tri (3) sukcesintoj el kvar (4)

Ekzameno A1 , kvin sukcesintoj el dek

Ekzameno A2,  sep el sep sukcesis

Ekzameno B1, kvar el kvar sukcesis

Ekzameno B2, tri el tri sukcesis    

Aŭdado de la kongresa raporto kaj de la kongresa rezolucio, la grupa fotiĝo kaj la kunmangho fermis la laborojn de la 17-a Togolanda Esperanto Kongreso.

La kongreson partoprenis 76 personoj el kiuj du beninanoj, unu DR kongolandanino kaj kvar infanoj.

 

Farita en Aného, la 28-an de decembro 2009

 

La Ĝenerala Sekretario de UTE

Apélété AGBOLO.

KONGRESA REZOLUCIO

KONGRESA REZOLUCIO

76 esperantistoj, kunvenante dum la 17-a TEK en la urbo Aneho, de la 26-a ĝis la 28-a de decembro 2009, kaj pridiskutinte la temon « DISKRIMINACIO, ĈU IE UTILAS ? », kaj sekve la rezultojn de la diskuto rondo pri « SEKSA ORIENTIGJO »,

Rimarkigas :

 • La gravecon de la diversaj programeroj de la kongreso
 • La evoluon de la movado tra ĝia plenkreskiĝo

Deklaras :

Ø  UTE estas la aro de ĉiuj esperantistoj vivantaj en Togolando kaj aliĝintaj al ĝi. En UTE povas manifestiĝi diversaj Esperanto-tendencoj kaj formiĝi diversaj frakcioj kun la celo disvastigi kaj praktiki Esperanton.

Konsciante ke :

 • Samseksamo ne estas malsano sed natura stato de samseksemuloj,
 • Diskriminacio enhavas nenian pozitivan flankon,

Tial ĉi al togolandaj esperantistoj rekomendas :

Ø  Rilati kun ĉiuj homoj konsiderante nur la homajn rajtojn  kaj respektante la dignon de ĉiuj  sen distingo de aĝo, haŭtkoloro, sekso, seksa orientiĝo, etna aŭ nacia aparteno kaj kredo

Ø  Okazigon de seminarioj por eduki esperantistojn al respekto de homaj rajtoj

Ø  Malfermiĝon de UTE al ĉiuj Esperanto-tendencoj

Ø  Ke la estraro kaj la komitato zorgu pri efektiva aplikado de tiu ĉi rezolucio.

 

Farita en Aného, la 28-an de decembro 2009,

 

La 17-a Togalanda Esperanto Kongreso.