Ĉu vi jam pagis vian jarkotizon al UTE?

 

Jen do la okazo por plenumi tiun devon vian, ĉar estas la sola maniero por vivteni nian landan Asocion dum tiuj tre malfacilaj momentoj.

 

 

La pago de tiu ĉi kotizo certigas vian membrecon ĉe UTE

en la jaro 2017.

 

 

Bonvolu kontakti la kasiston ATTIOGBE-AGBEMADON B. Mensah je 90062488.

Retadreso de UTE:

 

utetogo@hotmail.com

 

---------------------

 

Vous pouvez télécharger aussi le formulaire d’adhésion à l’UTE.

 

L'adhésion est peu coûteuse et elle nous est d'une grande aide pour soutenir et

développer la communauté Espérantiste au Togo.

 

 

Veuillez nous rejoindre - UTE a besoin de votre aide !

 

RAPORTO DE LA ESTRARO : MAJO - OKTOBRO 2014 

 

Kunvenoj

La estraro kunvenis en junio, julio, septembro kaj oktobro, ĉiujn kvar fojojn en la hejmo de la prezidanto.

 

Retejo, komunik-listo togolandaj

La retejo www.unuighotogolandaporesperanto.jimdo.com estas regule flegata kaj informoj ĝisdatitaj sur ĝi kun aldono de novaj rubrikoj, laŭ propono de la estraro, dum la komunik-listo : < togolandaj-esperantistoj@yahoogrpes.fr > nutriĝis per aliĝo de kelknovaj esperantistoj, sub la iniciato de la prezidanto.

 

Freŝaj sciigoj

La prezidanto regule verkis artikolojn, kiujn jen li sendis al la landa diskutlisto, jen afiŝis en la asocia retejo sub la rubriko aktualaj novaĵoj. Iu el la artikoloj  precipe tiu pri festceremonio en IZo okaze de ties dekjara naskiĝdatreveno eĉ aperis en la 23-a bulteno “Esperanto en Afriko“.

 

Statutoj kaj regularoj de UTE

La statuto kaj regularo de UTE en la franca kaj en Esperanto estis tajpitaj kaj enretigitaj. Ili nun  estas disponeblaj en formo de bitdokumentoj. Normale tiuj ĉi tekstoj estos diskutitaj dum la venonta sesio de la komitato por modifproponoj, kiel sugestis la antaŭa sesio.

 

Periodaĵo Alvoko

La estraro estas kolektata materialon por  la nova Alvoko, kiu eble eldoniĝos post kelkaj tagoj kaj estos disdonata al aliĝintaj kluboj kaj membroj de UTE dum la venonta komitatkunsido. Espereble, la periodaĵo nun reprenos ian regulan aperritmon post longa paŭzo inter la 44ª kaj la 45 numeroj.

 

Kontaktoj kun la Nacia komisiono por UNESCO

La prezidanto iris vizite al s-ro Akoété Ayao Kougblenou, ĝenerala sekretario de togolanda nacia komisiono por UNESCO la 10-an de oktobro. Li ricevis informojn pri ebla kunlaboro inter la komisiono kaj asocioj kaj liveris al la sekretario dokumentojn pri UTE kaj ankaŭ parolis al li pri agadoj "Montevideo 60". Postaj paŝoj sekvos.

 

FTACU

Telefono kaj vizito al s-ro Afantchao-Biakou Yao, nuna prezidanto de FTACU kaj iama membro de la landa asocio la 13-an de oktobro. La kontakto kun li necesis ĉar danke al tio la estraro ricevis informojn pri baldaŭaj voĉdonoj en la federacio. UTE povos ankaŭ tiam prezenti kandidatojn por estraraniĝo en FTACU  kun kondiĉo, ke ĝi sufiĉe frue pagu sian membro-kotizon je 12.000 F.

 

22-a TEK

La kongreso ne povos plu okazi en la urbo Aneho – kiel antaŭvidite – pro kialoj ekster la povo de la estraro. Do post esplorvojaĝo de du estraranoj al Vogan la 16-an de oktobro, la estraro propone decidis movi la renkontiĝon al Vogan, precipe en la sociala domo. Provizora programo, manĝmenuo kaj buĝeto pri la kongresaj aktivaĵoj pretas.  La kongresa dato restas senŝanĝa t.e de la 26-a ĝis la 27-a de decembro kun la temo “Konsciigo en la uzado“. Estas registrita jam kongreskotizo de unu persono. Invitpropono iris al poŝtelefonoj de eblaj partoprenontoj, instigante ilin aliĝi al la kongreso.

 

Librodonacoj al kunlaborantaj organizaĵoj kaj kluboj

La estraro ofertis senpage dudek franclingvajn librojn de Omraam Mikhaël Aïvanhov al Instituto Zamenhof (IZo), okaze de ties dekjara naskiĝdatreveno. La donacaĵo enmanigis la prezidanto al la respondeculoj de tiu lernejo. Simile, la estraro decidis donaci tiufoje Esperantolingvajn librojn de la sama aŭtoro po 3 ekzempleroj al kelkaj aktivaj kluboj, kies listo ni pretigis.

Esperanto-Tago

Ĝi estis organizita de la estraro kunlabore kun APETo per serioj da aktivaĵoj la 26-an de julio en Lomeo. Konkrete, mendita estis pri la Tago Ewe-lingva afiŝo, kies kopiojn oni disdonis kaj afiŝis en publikaj lokoj kaj en la ŝtata universitato, informe pri la Tago. UTE krome mendis radio-reklamon kaj radio Nana FM tiam aŭdigis pri la Tago kaj pri Esperanto dufoje tage dum tri tagoj, dum APETo okupis sin pri festaranĝo.

 

AMO7 lige kun la 22a TEK

Retaj  invitproponoj iris al esperantistoj en Benino, Burkino, Ebura Bordo,  Ganao, Niĝerio kaj Niĝerlando.  Eble estos sufiĉe da rimedoj por doni stipendiojn al tiom multe da afrikanoj kiuj meritas ĉeesti  la AMO-programon, okazonta de la 27-a ĝis la 29-a de decembro 2014 en la kongresa urbo.

 

Rilatoj kun UEA 

Peto de biblioteka subvencio Bachrich iris al UEA. La listo de dezirataj varoj (entute 25) estas sendita al CO en ordo de prefero. Osmo Buller, direktoro de UEA konfirmis bonan ricevon de la peton. Komisiono traktos la petojn post la paso de la limdato (31 aŭgusto). Ĝis nun UTE atendas informon pri la decido, espereble ĝojigan!

 

Internacia teamo M60

La estraro elektis la prezidanton s-ron Adjé Adjévi por reprezenti  la landan asocion en  la internacia teamo, kiu ordigas kaj kunordigas la agadojn M60 pri kiuj UEA invitas landajn asociojn kunfesti per agadoj.

 

Esperanto-France

Responde al materialpeto de la estraro, Esperanto-France sendis al UTE 3kg de pakaĵo da lernolibroj, poŝkalendaroj kaj kelkaj esperantaĵoj.  La estraro en ordo ricevis la tuton kaj jam esprimis sian dankon al la donacinto.

 

Fondumo PADME

La estraro partoprenis en senpaga librodonaca kampanjo lanĉita de Fondumo PADME (Svislando) por Esperanto-bibliotekoj en la tuta mondo, por konigi  la filozofon kaj pedagogon Omraam Mikhaël Aïvanhov. Pro tio, estis donacitaj al UTE multaj franclingvaj kaj esperantlingvaj verkoj de tiu elstara figuro el la 20-a jarcento. Kelkajn el tiuj ricevitaj libroj la estraro mem siavice ankaŭ ofertis senpage al iuj meritplenaj kunlaborantaj organizaĵoj kaj kluboj kiel ĉi-supre menciite.

 

TEJO – komitatano por Togolando

En sia kunveno de la 6-a de septembro kaj pro insista peto flanke de TEJO, la estraro decidis nomumi la komitatanon A de TEJO por Togolando, nome s-ro Koffitchè KOUFIONOU. La oficperiodo de la aktualaj komitatanoj daŭros ĝis la 31-a de majo 2016. Eblas legi pri la rolo de la komitato per la sekva ligo http://www.tejo.org/eo/komitato/informoj-por-novuloj


Dumferiaj Kursoj

Kunlaboro inter UTE kaj TIETO por okazigo de “dumsomeraj“ kursoj por progresantoj kaj komencantoj ankoraŭfoje ripetiĝis. Ambaŭ establoj interkonsente varbis la gelernontojn, la kursgvidontojn kaj aranĝis por ili, de la 4-a de aŭgusto ĝis la 5-a de septembro en la lernejo Instituto Zamenhof, ambaŭnivelajn kursprogramojn, kiuj disvolviĝis alterne inter matenoj kaj vesperoj. Entute estis 8 gekursanoj ĉe A-nivelo, dum ĉe B-nivelo oni registris 7 gelernantojn dum la unuaj kurssemajnoj. Tiuj nombroj konsidere malkreskis, ĉefe je B-grado laŭ mezure kiel forpasis la tagoj. La fina ekzameno por A-gradanoj tamen montris 4 sukcesintojn.

 

Vivo de UTE

Prizorgado, kreskigo kaj konsciigo de la asocia membraro ĉiam estas en la fokuso de la estraro. Ĝi regule sendis informojn al poŝtelefonoj de membroj kaj potencialaj membroj kun celo estigi ilian proksimigon al agadoj de UTE. Foje venis pozitivaj reagoj, foje ne kaj plejparte nur silento. Tamen, malkuraĝiĝo ne endas, des pli ke financkampe la klopodoj komencis doni fruktojn. Kelkdekaj individuoj kaj kluboj jam pagis aliĝ- kaj jarkotizojn por si mem kaj por klubaj membroj. La kasistino zorge pritraktis la liston pri enkasigataj kotizoj.

 

Komitato

Memorigo iris al la komitata dissendlisto pri la dua plena sesio, kiu okazos la 8-an de novembro en IZo.  Admono iris aparte ankaŭ al la du komitatestroj, instigante al ili fari proponon pri tagordo, kiu povos esti diskutita antaŭe en la komitata listo, kiel sugestis iuj komitatanoj.

 

UTE-Domo

Pro financaj zorgoj, la estraro proponis migrigi la Esperanto-domon el la luopaga ĉambro al senpaga ejo, almenaŭ pormomente. Post pluraj esploroj tiudirekte kaj sen sukceso, la prezidanto proponis gastigi senpage la dokumentejon de UTE en sia hejmo ĝis la estraro trovos konvenan ejon kiel novan sidejon. La plenumo de tia decido nepre bezonas aprobon de la komitato do, la afero estos prezentita dum venontan komitatsesion.

 

_____________________________________________________________________________

 

 

Raporto pri la 1a plena komitatkunsido de UTE

 

La komitato de UTE kunvenis en plensesio en la lernejo Instituto Zamenhof (IZo), Lomeo, la 10-an de majo 2014.


Ĉeestis : gesinjoroj GBEGLO Koffi, ATTIOGBE-AGBEMADON Mensah, SAGBADJELOU Kokou, DOUMEGNON Koffi, ADJE Adjévi, AGBEHOU Ayaovi, AGBOLO D. Apélté, SASSOU Ewoe, DEGBE Zinsou, AHOLOU Agbényigan kaj AKPAYEDO Kodjo.

Enskribiĝis ĉe la tagordo:
1-) Raporto pri la antaŭa kunsido (tiu de la 2-a de marto 2013)
2- ) Agadoj de la estraro de UTE de januaro ĝis majo 2014 
3- ) Financoj de UTE
4- ) 22-a TEK
5-) Seminario de UEA
      *Ceteraĵoj 

La kunveno komenciĝis je 10-a horo.


La raporton pri la antaŭa kunsido prezentis s-ro AGBOLO Apélété.

 

 Pri la agadoj de la estraro de UTE, la raporton prezentis s-ro AGBEHOU. Temis pri la regulaj kunsidoj, korespondadoj kun UEA kaj kun aliaj Esperanto-organiaĵoj. La estraro starigis programbuĝeton 2014 kaj faris esplorvojaĝon al la urbo Kpalime pri farebleco de ILEI-konferenco aŭ IJK iam en Togolando. Plie ĝi planas AMO-seminarion de UEA. La Kluboj KEK kaj Zamenhof revivas. KEK kunvenas unu foje ĉiun duan monaton kun kvin membroj. “Zamenhof“ kunvenas en la kolegio Louis Pasteur kun 7 membroj du fojojn monate, de 15-a ĝis 17-a horo. Ambaŭ ricevis financsubtenon de la estraro po 10.000 frankoj ĉiu dum vizito al ili.

La jarkotizo al UTE estas fiksita :

- 2000 F por ĉiu individua membro,

- 1000 F por ĉiu aligita membro (klubanoj).

La aliĝkotizo estas je:

-  1000 F por individuaj membroj,

-  200 F por aligitaj membroj.


Kongresa kotizo 2014 :

- ĝis oktobro 1000 F,

-  novembre 1750 F ;

-  en decembro 2000 F.
- IZo lernantoj kaj junuloj malpli ol 18 jaroj pagos 1000 F.

- Afrikanoj pagos kiel togolandanoj, sed neesperantistaj afrikanoj pagos kvaroble

- Eksterafrikanoj pagos 20 eŭrojn.

Kongresa temo estas: “konsciiĝo en uzado de E-o“, dato de la kongreso: 26-a ĝis 27-a de decembro 2014

AMO-seminario de UEA tuj sekvos la 22-an kongreson: t.e de 27-a ĝis 29-a de decembro 2014

Financoj de UTE :

Enspezoj

Saldo lasta --------------------------------------  1 640 F
Donaco sro AGBEMADON ---------------  14 000 F
Subvencio UEA ------------------------------ 262 383 F
Anonima donaco ----------------------------------- 17 F
                                 ENTUTE  -------------- 278 040 F


Elspezoj:

 

ENTUTE ----------------------------- 120 200 F
Saldo :……………………………. 157 840 F

Proksima plena komitatkunsido: la 8-an de novembro 2014 

Elekta komisiono: s-roj SAGBADJELOU Kokou kaj AGBOLO Aplélété

La kunsido finiĝis je 13h12 minutoj.

                                                                                                                         Raportis,  Apelete AGBOLO.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Movoj de la estraro de UTE : jan. – apr. 2014

  

5/01/14

AMO-Afriko: kandidatigo de UTE por la aranĝo de la seminario pri Aktivula Maturigo (AMO). La Togolanda AMO ricevis la numeron 7 kaj ĝi okazos dum la 22-a Togolanda Esperanto Kongreso (TEK) sub la temo “Konsciigo en la uzado“. Aliaj subtemoj estas “Kreo kaj gvidoj de kluboj“, “Starigo kaj redaktado de retpaĝoj“, “Lobiado“, “Flego de landa kaj regionaj asocioj“ kpt. Gvidantoj estas Afantchao-Biakou Raymond (TG), Agbolo Apélété (TG), Mireille Grosjean (CH), Adjévi Adjé (TG) kaj kompreneble estas bonvenaj pliaj gvidantoj kun aliaj subtemoj. Por regionigi la aranĝon, estas proponataj stipendioj por partoprenontoj el Benino, Burkino, Ebura Bordo,  Ganao, Niĝerio kaj Niĝerlando.  

 

08/01/14

Kompilo de la agadraportoj 2013 de la landa asocio kaj plusendo al la Afrika Oficejo kaj Centra Oficejo de UEA. Rezulte, por ankoraŭ ebligi la agadojn de UTE en la kuranta jaro, UEA per la Fondaĵo Afriko  donis modestan subvencian monon al UTE.

 

29/01/14

Registriĝo de UTE: finfine la landa asocio estis registrita kaj ekde la 29-a de januaro 2014 ĝi ricevis formalan agnoskon fare de enlandaj instancoj kiel asocio agante por disvastigi Esperanton en Togolando. UTE registriĝis sub la numero: N° 0136/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA. Kaj kiel postulas la leĝo en Togolando, la estraro registrigis kopion de la agnosko ĉe la prezidentejo kaj publikigis ĝin en la oficiala ĵurnalo de la Respubliko.

 

29/01-09/02/2014

Gastoj en Togolando: akcepto, loĝigo kaj gvido de Nomad’kursanoj al kulturaj domoj, asocioj de junuloj, esperantistoj, vidindaj lokoj kaj  al la lernejo Instituto Zamenhof. Entute, temis pri 14 eksterlandanoj el kiuj estis 12 gefrancoj kaj 2 burkinanoj.

 

18/02/14

Senpaga mendo de la libroj de Omraam Mikhaël Aïvanhov en Esperanto ĉe la Fondumo PADME en Svislando (okaze de ties oferto al bibliotekoj tra la mondo) por Instituto Zamenhof, por la biblioteko “Ni ĉiuj“ de Klévé kaj por multaj lokaj kluboj en Togolando.

 

01/03/2014

Mondonaco al UTE: Attiogbe-Agbemadon Mensah, eksprezidanto kaj honora membro de UTE subtenis la landan asocion per  14.000 frankoj CFA. La estro dankleteris al li kaj esperas, ke nombraj togolandanoj kaj eksterlanoj bonvole imitos lin.

 

01/03/2014

Revigligo de kluboj: la Esperanto-Kluboj KEK estis vizita la 2-an de marto, “Zamenhof “ la 04-an de majo 2014. Ambaŭ ricevis po 10.000 frankoj subvencion de la estraro. Krome, mono estas elkasigita por la junulara sekcio  JOTE, sed la sendito de UTE atendas kunvenon de la gvidorgano de JOTE por enmanigi la subvencitan monon al ĝi.

 

29/03/214

ILEI-Konferenco aŭ IJK en Togolando.  Esploro pri farebleco en horizonto 2016/2017 estis farita, invitproponoj preparitaj kaj senditaj al la estraroj de  ILEI  kaj TEJO, kiuj  faros la finan decidon.

 

07/04/2014

Retejo de UTE: aktualigo kaj enmeto de freŝaj informoj sur la hejmpaĝojn http:// unuighotogolandaporesperanto.jimdo.com

 de UTE. 

 

14/04/2014

22-a TEK: propono de program/buĝeto  kaj manĝmenuo estis farita.  La kongresa dato: de la 26-a ĝis la 28-a de decembro 2014 en Aneho aŭ Vogan. La estraro estas en esploro pri ambaŭ urboj. Aneho estis esplorita la 17-an de aprilo dum Vogan vizitos estraranoj venontan septembron.  Poste la definitiva kongresurbo estos konfirmita. Jam aliĝis al la kongreso unu persono. La estraro proponas taski s-ron Doumegnon Koffi varbi la kuiristinojn, kiel kutime.

 

14/04/2014

Membro-kotizo: la estraro enkasigis jarkotizon de kvar membroj. Ĝi diversmaniere kampanjas por instigi tiom da enlandaj esperantistoj plenumi tiun sian devon. Aliĝilo estis produktita rete kaj paperforme kaj dissenditaj al granda nombro de esperantistoj. Kotizperantoj estas: Instituto Zamenhof ĉe s-ro Doumegnon Koffi (tel.: 99 44 94 64 ; 91 29 32 22), s-ino Sassou Ewoé (90 96 95 50) kaj Adjé Adjévi (90 25 75 49 ; 22 57 22 80).

 

14/04/2014

UTE-ĉambro: la luokostoj de la jaro 2013 estis finpagitaj. Same, la kostoj de la unuaj ses monatoj de la kuranta jaro pagiĝis. Sed pro konveneco, la estraro proponas la ĉesigon de la kontrakto kun la domposedanto kaj trovon de senpaga ejo, kie provizore gardi la posedaĵojn de UTE.

 

14/04/2014

Sesio de la komitato: La sekvaj datoj estis deciditaj kiel kunvendatoj de la komitato ĉi-jare:

12-an de marto 2014: triopa kunveno

10-an de majo 2014: unua plena kunsido

08-an de novembro 2014: dua plena kunsido

 

17/04/2014

Helpo al esperantisto Christian Darbellay el Germanio. Li estas momente en Togolando kaj restos dum pluraj tagoj.  Li ŝatus havi kelkajn kontakt-numerojn en Atakpamé, kie li ofte estas. Plej ofte li estas supre en la Plateaux, en Kougnohou. Lia telefonnumero: 97 84 37 37 kaj  e-poŝoto: Esperanto-Kiel@gmx.de  

 

---------------------------------------------------------------

 

 

AGADRAPORTO DE LA ESTRARO DE UTE EN LA JARO 2013

 

La estraro de UTE, en ĉeesto de averaĝe tri membroj kunvenis 10 fojojn en la jaro. Ĝi plie kunsidis kun la estraro de JOTE, la Gvidantaro de la komitato la 09-an de februaro kaj ankaŭ partoprenis en la du plenaj komitatkunsidoj marte kaj novembre en Lomeo. La kunsidoj de la gvidaj instancoj disvolviĝis en pozitiva etoso, kiel ankaŭ la kunlaboro inter ili.

 

Okazis daŭra flegado, ĝisdatigo de la komunik-listoj de togolandaj esperantistoj. Freŝaj novaĵoj pri Esperanto en Togolando regule estas afiŝitaj tie.

 

Diversnivelaj kursoj (komencantoj, progresantoj, konversacioj) funkciis en kluboj, sekcioj kaj kunlaborantaj organizaĵoj de UTE. En rilatoj kun Tietti Instituto de Esperanto en Togolando - TIETo, de la 19-a de aŭgusto ĝis la la 20-a de septembro 2013, la estraro aranĝis ĉeestajn kursojn por tutkomencantoj kaj progresantoj en Lomeo. La 1-an de oktobro 2013 okazis ekzamensesio. Sin prezentis 5 kandidatoj por la meza nivelo kaj nur unu sukcesis.

 

Sendiĝis la agadraportoj 2012 kaj planoj pri agadoj en 2013 al la Afrika Oficejo kaj al la CO de UEA. Tio ebligis subvencion de 300 eŭroj el UEA por Togolando en la ĵus pasinta jaro.

 

Estis elektita s-ro Anoumou Adjété Francois, la respondeculo de la luita ĉambro de UTE. La ĉefa devo de Anoumou estas teni ĉiam pura la ĉambron, ties enhavaĵojn kaj ĉirkaŭaĵojn. Post multjara ne-uzo de la ĉambro pro manko da aktivaĵoj en ĝi, ĝi nun ek-funkcias kiel la kunvenejo de la estraro kaj la biblioteko “Hans Bakker“ de UTE. Por eventuala esploro aŭ vizito oni bonvolu antaŭe telefoni al la respondeculo je: 91 56 31 35.

 

Kanutiĝis por la jaro 2013 du pliaj aktivuloj, nome de s-roj Akpayedo Kodjo, Avoussou Olivier. Ambaŭ ricevis sian UEA membro-karton kaj ankaŭ regule ricevis la revuon ESPERANTO kaj aliajn servojn de UEA, kiujn rajtas ricevi ĉiuj aliaj membroj.

La komitato en sia sesio de la 2-a de marto 2013 decidis altigi la kotizojn de UTE membroj. La novaj kotizoj estas jen fiksitaj: 2.000 FCFA por laboruloj kaj 500 FCFA por meti- kaj lernantoj.

 

La 25-an de aprilo 2013, UTE estas oficiale registrita fare de la ŝtato sub la numero 0349. Tiu agnosko leĝe konfirmas UTE kiel asocion agantan por la disvastigo de Esperanto en Togolando ĉe enlandaj instancoj.

 

Renoviĝis la rilatoj kun FTACU: Federacio Togolanda de Asocioj kaj Kluboj UNESCO pere de vizitoj al ties prezidanto. Tiu ĉiu per letero invitis UTEn partopreni en la internacia tendaro, kiun organizis la Federacio en la ĵus pasinta aŭgusto en la plej norda urbo Dapaong.

 

 

Stariĝis tra la ĵus forpasinta jaro rilatoj, precipe kun kluboj en la zono de Aneho kaj Lomeo cele al ties revigligo. Kontaktoj okazis telefone kaj foje ĉeeste kun tiuj klubestroj.

 

Decidiĝis financa subteno al JOTE, Tejo sekcio en Togolando por ebligi ties agadojn en 2013. La destinita sumo egalis al 20% de la ricevita subvencio de UEA.

Antaŭ sia revojaĝo al Italio post du-semajna restado en Togolando kadre de la kurso de la Afrika Komisiono organizita en Lomeo, Paola Giommoni donacis al UTE dudekon da valoraj libroj, kiujn ŝi kolektis en Italio antaŭ sia vojaĝo al Togo-lando. Dankon al ŝi.

 

La 21-a Togolanda Esperanto Kongreso (TEK) okazis sukcese en Lomeo de la 20-a ĝis la 21-a de decembro 2013. La evento sinsevke gastis en Instituto Zamenhof kun forta partopreno de tieaj gelernantoj. Unu el la diskutoj, kiu ĉefis kiel la kongresa temo: "Zamenhof Kaj Mandela, du mal-samaj homoj kun sama destino".

Kvar togolandaj geesperantistoj propra-iniciate ĉeestis la kvinan Afrikan Kongreson en la benina urbo Kotonuo jarfine 2013. Du el ili t.e Kossi Sénam Nouwatsi kaj Edah Kossi respektive trapasis sukcese kun mencio “tre bone“ la dua- kaj la tria- nivelon de la movadaj ekzamenoj de ILEI/UEA.

 

La ĉefaj malfacilaĵoj kuŝis en tio, ke la financoj de UTE daŭre ŝrumpis pro: a) malkresko de la subvencio de UEA, b) membroj de UTE ne regule kaj akurate pagas sian jarkotizon al UTE c) nehavo de enspeziga aktivaĵo propra al UTE. Al tio aldoniĝas malkunlaboremo de iuj membroj kaj indiferenteco de aliaj pri la komunuaj agadoj en Togolando.

 

Raportis: La Estraro de UTE, Lomeo, la 12-an de januaro 2014.

--

Agbéhou Yaovi kaj Adjévi Adjé,

 

Sekretario kaj Prezidanto de UTE

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------

TEMO: ŜAFARO HARMONIA …

 

RAPORTO PRI LA 18-A TEK

 

La 18-a TEK kiu nun apartenas al la historio, ekefektiviĝis kun la alveno de la gekongresanoj. Ili vagadis por konatiĝi kun la urbo Vogan kiu gastigis la aranĝon. La diversaj programeroj ekis per fermita kunsido de ASELT (Asocio Sennacieca de Esperantistoj Laboristoj en Togolando). La zamenhoffesto okazis samtempe kun la kvizo, gvide de sinjoroj Adje Adjevi, Gbeglo Djifa kaj Sedjro Moïse. Ĉi-jare la kvizo estis speciala ĉar ĉiuj partoprenantoj povis gajni ion ĉu loterie, ĉu aŭkcie. La diversaj premiitoj atendas la ricevon de la premioj la 26-an de decembro. La programero estis tiom agrabla, ke ĝi daŭradis ĝis la dua horo nokte, antaŭ ol la partoprenintoj povis iri ripozi. Dum daŭradis la kvizo, okazis ankaŭ fermita kunsido de TIETo por starigi la planojn pri la diversaj ekzamenoj en 2011.

<<Nia vio>> estas programero prezentita de WIM Posthuma – sveda samideano – por malfermi la tagon sekvantan. Dume, la kongresanoj aŭdis pri la vivo de la prezentanto, kiu kondukis lin de Nederlanda Hindio ĝis Svedio, kie li loĝas hodiaŭ. Sekvis poste la malferma ceremonio. Ceremonio kiu okazis gvide de la komitatestro sinjoro Adje Adjevi pro la nealveno de la lokaj aŭtoritatuloj. Tamen ĵurnalistoj (de nacia kaj privata radielsendejoj) ĉeestis la malferman ceremonion. Ili poste vizitis la ekspozicion konsistantan el esperantaj libroj kaj aliaj. Honora vino sankciis la finon de la vizito. La kongresan temon enkondukis sinjoro GBEGLO Koffi; al ĝi aktive partoprenis la gekongresanoj por klarigi, kaj komenti la temon <<Ŝafaro Harmonia…>> tiel ili povis elfosi la kongresan rezolucion.

La festa kunmanĝo agrable kunigis la kongresanojn kelkajn duope, aliajn triope aŭ pli, eĉ kelkfoje unuope, por frandi la kuiritan manĝajon, far la afablaj kuiristinoj. La vesperan programon ĝenis okazigo de kultura aranĝo de la lokanoj en la sama kongresejo. Tamen, la esperantistoj povis spekti filmon prezentitan de Wim Posthuma.

La 26-an de decembro okazis la programero PODIO DE KREDOJ kiun aparte ŝatas la kongresanoj ĉiam. Ĝi tiel permesis al ĉiu prezenti sian kredon aŭ/kaj defendi ĝin. UETA (Unuiĝo de Esperantistoj en la Tuta Afriko) estas E-organizaĵo kiu kreiĝis la 14-an de aprilo 2010. Ghiajn celojn kaj agadplanojn malkovris la kongresanoj helpe de sinjoro DOUMEGNON Koffi, kiu gvidis la prezentadon. Post tio okazis la komitata kunsido dum kiu la gekongresanoj povis audi diversajn raportojn de UTE, la Komitato kaj de la sekcioj kaj kunlaborantaj organizoj. La elekta komisiono konsistanta el SAGBADJELOU Kokou kaj DOUMEGNON Koffi, ankaŭ raportis pri la diversaj kandidatiĝoj kaj procedis al renovigo de la komitatanoj. La nova komitata listo prezentiĝas jene :

 

  • ·        A-komitatanoj (reprezentantoj de kluboj)

 

1-    Kossi Logossou (Klubo Espero)

2-    DEGBE Agossou (Klubo KEK)

3-    KPEKOU Ezin Sylvestre (Klubo Modelo)

4-    ADOKOU Folly (Klubo Nova Sento)

5-    DEGBE Zissou (Klubo Pacbatalantoj)

6-    AHOLOU Agbegnigan (Klubo UVA)

7-      AGBO Somenou (Klubo Verda Kaŭzo)

8-      FIOKOUNA Kokou (Klubo Nova Stelo)

9-    AGBEHOU Koffi (Klubo Zamenhof)

10- ……………………… (Klubo Ŝton-5)

11- ……………………… (Verda Mondo)

 

 

  • ·        B- komitatanoj

 

12- DOUMEGNON Koffi

13- SASSOU Ewoe Valentine

14- DRAVIE Etsri

15- AVOMENOU Kodjovi

16- AGBOLO Apelete

17- KOUEVIGAN Koffi

18- EDAH Gadoufio

19- KOSSIVI Massan Judith

20- GBEGLO Djifa

21- SEDJRO Kodjo Moïse

 

 

  • ·        C- Komitatanoj

 

22- AGBEHOU Ayaovi

23- SAGBADJELOU Kokou

24- ATTIOGBE-AGBEMADON Biova

25- GBEGLO Koffi

26- AMEGANDZIN Yawa

27- ADJE Adjevi

 

 

28- DAVON Agossou

29- KOSSIVI Blandine

30- AYENA Têtê

31- GBEGLO Aminda

32- ATTAGLO Elom

33- D ALMEIDA Dovi Maxime

 

 

 

Ĉe tiu punkto interrompiĝis la komitatkunsido por esti daŭrigita en la vespero.

Posttagmeze okazis futbalmatĉo inter la kongresa teamo kaj <<Gaillard Club de Vogan>>. Ĉi lasta gajnis per du goloj kontraŭ unu. Intertempe okazis kunsido de FUTE dum kiu la virinoj decidis disdatigi la adresojn aldonante novajn por krei retliston. Ili decidis instrui esperanton al la membroj por pli altigi siajn lingvokonon kaj paroladon.

Je la dudek-unua horo, daŭrigis la komitatkunsido por la renovigo de la diversaj gvidorganoj de UTE.

Jen montriĝas la novaj estraroj :

 

  • GVIDANTARO DE LA KOMITATO

-       Prezidanto : AGBEHOU Ayaovi

-       Vic Prezidanto : DRAVIE Etsri Firmin

-       Protokolanto 1-a : DEGBE Zissou

-       Protokolanto 2-a : DOUMEGNON Koffi

 

  • ESTRARO DE UTE

-       Prezidanto : AGBOLO Apelete

-       Vic prezidanto : ADOKOU Folly

-       Ĝenerala sekretario : ATTAGLO K. Elom

-       Vic sekretario : SEDJRO Kodjo Moïse

-       Kasisto : DAVON Agossou

 

  • ESTRARO DE JOTE

-       Prezidanto : GBEGLO Djifa

-       Vic prezidanto : AYENA Têtê

-       Ĝenerala sekretario : Dalmeida Dovi

-       Vic sekretario : KOSSIVI Massan Judith

-       Kasistino : GBEGLO Aminda

 

La kultura vespero kun disdono de premioj daurigis kaj finis la programojn de la 26-a de decembro 2010 chirkau la dua nokte. Notinde, ke lernantinoj de IZo agrabligis la programeron per belaj kanzonoj kaj dancfazoj. Matenon, la 27-an de decembro, la gekongresanoj purigadis la kongresejon kaj rearanghis la chambrojn kaj kunvenejon. Je la naua horo komencighis la lasta komitatkunsido por elcherpi la punktojn de la tagordo antaua kunsida. Dume, starighis la diversaj komisionoj kaj komisiitoj. La agaderoj de UTE dum la nova mandato, la datoj kaj lokoj de la 19-a TEK kaj la diversaj kotizoj en 2011. La komisionoj diversaj kaj la anoj estas jenaj :

 

  • KOMISIONOJ

-       FINANCKONTROLO : DOUMEGNON Koffi kaj ATTIOGBE AGBEMADON Biova

-       MONVARBADO : GBEGLO Koffi kaj ADJE Adjevi

-       UTE-a POSEDAJHOJ : KOSSIVI Afi Djatougbe helpe de GBEGLO Koffi

-       ABONO AL TOGOLANDAJ REVUOJ : SAGBADJELOU Kokou

 

  • KOMISIITOJ

-       VARBADO DE MALNOVAJ ESPERANTISTOJ : AGBEHOU Ayaovi kaj ATTIOGBE AGBEMADON Biova

-       RETAJ AFEROJ (ttt pagho de UTE kaj togolanda retlisto) : GBEGLO Koffi, DOUMEGNON Koffi kaj AGBOLO Apelete.

-       RILATO KUN ESPERANTO-TENDENCOJ :

1)    E-Civito : GBEGLO Koffi

2)    MAS : …… GBEGGLO Koffi pormomente

3)    SAT : DOUMEGNON Koffi

4)    UETA : DOUMEGNON Koffi

5)    UEA  : Komitatano A de UTE nome GBEGLO Koffi

6)    Afrika Komisiono de UEA : ADJE Adjevi

7)    KONSILANTARO DE AK : AGBOLO Apelete kaj ATTAGLO Kokou

 

Pri la agadplano de UTE en 2011, la komitato adoptis la jenan dispozicion :

La taskoj dividas en instruado kiun prizorgas TIETo, informado (JOTE) kaj utiligado.

Kadre de instruado, TIETo informis pri la diversaj ekzamenoj en 2011 :

Efektivighos du diversformaj ekzamenoj : naciaj kaj internaciaj :

Nacinivelo estos la ekzamenoj A por komencantoj (lau zagreba metodo au Metodo 11), B progresantoj (Metodo 12 au Por la Praktikantoj) kaj C por instruantoj

Ankau okazos en julio ekzameno por IZo lernantoj.

La internaciaj ekzamenoj de ILEI/UEA okazos en julio 2011 kaj dum la 19-a TEK.

JOTE okupighos pri la informado kaj estas taskita starigi la jaran programon.

ASELT daure kunsidos chiun unuan merkredon de chiu monato. Plie, la 13-an de januaro 2011, okazos la ghenerala asemblo de ASELT por renovigi la gvidorganon. La unuan de majo, ASELT anoj planas manifestacii kiel kutime.

FEEM, la 29-an de decembro 2010 okazigos sian Gheneralan Asembleon. Alie, la ghi pretas helpi al kluboj de UTE (almenau du), financante iliajn projektojn.

La estraro de UTE prizorgu la revigligon de kluboj, kontaktu esperantistojn instruistojn por ke ili ekinstruu la lingvon al siaj gelernantoj de la diversaj lernejoj au ech al aliaj instruistoj.

La lokon kaj daton de la 19-a TEK, la estraro prizorgos kaj raportos pri ghi dum la unua triopa kunsido.

La diversaj kotizoj en la jaro restas samaj kiel por la antaua jaro ; tial :

  • Alighkotizoj :

-       Alighitaj membroj : 200 CFA frankoj

-       Individuaj membroj : 10000CFA frankoj

 

  • Membrokotizoj :

-       Alighitaj membroj : 250 CFA frankoj

-       Individuaj membroj : 500 CFA frankoj

 

La komitataj kunsidoj okazos jene :

1-a triopa kunsido : la 26-an de februaro 2011

1-a plena kunsido : la 26-an de marto 2011

2-a triopa kunsido: la 24-an de septembro 2011

2-a plena kunsido : la 05-an de novembro 2010.

 

Sekve de la komitatkunsido ekis gvide de la komitatestro, la ferma ceremonio dum kiu la kongresanoj audis la la kongresan raporton, la kongresan rezolucion, kaj prezentadon de la diversaj novelektitaj estraranoj kaj KOK-anoj.

La fermaj vortoj de la komitatestro kaj la grupa fotigho definitive fermis la kongreson je la 13-a horo.

 

Farita en Vogan, la 27-an de decembro 2010.

 

AGBOLO Apelete

Eksa ghenerala sekretario de UTE